Collective bargaining in Europe in the 21st century

Report
Публикувано
4 November 2015
pdf
Форми
Executive summary in 22 languages
Свали

Обзор

Collective bargaining systems in the EU have undergone a steady change since the end of the 1990s. But as businesses across Europe struggle to respond to intensifying global competition, pressure from employers for greater flexibility in collective bargaining is increasing, especially since the 2Read more

Collective bargaining systems in the EU have undergone a steady change since the end of the 1990s. But as businesses across Europe struggle to respond to intensifying global competition, pressure from employers for greater flexibility in collective bargaining is increasing, especially since the 2008 economic crisis. This report sets out to map developments in all major aspects of collective bargaining (apart from pay and working time, which have been analysed separately by Eurofound) over the past 15 years. In doing so, it aims to distinguish long-term trends and to identify changes brought on by the crisis. It also aims to identify the directions collective bargaining is likely to take in the coming years. The study finds a common and strong trend of convergence across the EU towards decentralisation and more flexibility in collective bargaining processes, but with significant asymmetries in the timing and pace of change. 

Read less

Форми

 • Доклад

  Брой страници: 
  84
  Референтен №: 
  EF1548
  ISBN: 
  978-92-897-1406-8
  Каталожен номер: 
  TJ-02-15-697-EN-N
  DOI: 
  10.2806/135652
  Catalogue info

  Collective bargaining in Europe in the 21st century

  Collective bargaining systems in the EU have undergone a steady change since the end of the 1990s. But as businesses across Europe struggle to respond to intensifying global competition, pressure from employers for greater flexibility in collective bargaining is increasing, especially since the 2008 economic crisis.

  Форми

 • Executive summary

  Референтен №: 
  EF15481
  Catalogue info

  Колективното договаряне в Европа през ХХІ в.

  Автор(и): 
  Eurofound

  Системите за колективно договаряне в ЕС претърпяха значителни промени след края на 90-години на миналия век. Тъй като обаче предприятията в Европа трудно се справят със засилващата се глобална конкуренция, натискът от работодателите за по-голяма гъвкавост при колективното договаряне се увеличава, по-специално след икономическата криза от 2008 г. Настоящият доклад се стреми да обобщи развитията във всички основни аспекти на колективното договаряне (освен заплащане и работно време, които са анализирани отделно от Еurofound) през последните 15 години. Целта е да се очертаят дългосрочните тенденции и да се установят промените, предизвикани от кризата. Освен това докладът се стреми да определи посоките, в които колективното договаряне вероятно ще се развие през следващите години. В проучването е установена обща и силна тенденция на сближаване в ЕС в посока децентрализация и по-голяма гъвкавост при процесите на колективно договаряне, но със значителни асиметрии в графика и темповете на промените.

  На разположение за изтегляне на 22 езика

  Свали
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар