Pay in Europe in different wage-bargaining regimes

Report
Публикувано
11 September 2015
pdf
Formats
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Обзор

National wage-bargaining institutions are crucial in achieving pay outcomes that help to increase employment and economic growth within the context of avoiding macroeconomic imbalances within the European Monetary Union. Using a large set of empirical macroeconomic data from a variety of sources,Read more

National wage-bargaining institutions are crucial in achieving pay outcomes that help to increase employment and economic growth within the context of avoiding macroeconomic imbalances within the European Monetary Union. Using a large set of empirical macroeconomic data from a variety of sources, including Eurofound and the European Commission AMECO database, this report analyses how the institutional features of national wage bargaining regimes influence pay outcomes. These features include bargaining level, type and level of coordination, use of opening clauses and the existence of wage pacts. The impact of government intervention through extension and derogation clauses and tripartite councils is also examined. The results of the study indicate that the key institutional variables of the wage-bargaining regime that influence pay outcomes are the type of coordination (how coordination is achieved) and the bargaining level. 

Read less

Formats

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Number of Pages: 
  108
  Reference No: 
  EF1533
  ISBN: 
  978-92-897-1391-7
  Catalogue: 
  TJ-04-15-471-EN-N
  DOI: 
  10.2806/565998
  Catalogue info

  Pay in Europe in different wage-bargaining regimes

  National wage-bargaining institutions are crucial in achieving pay outcomes that help to increase employment and economic growth within the context of avoiding macroeconomic imbalances within the European Monetary Union. Using a large set of empirical macroeconomic data from a variety of sources, including Eurofound and the European Commission AMECO database, this report analyses how the institutional features of national wage bargaining regimes influence pay outcomes.

  Available formats

  • Download full reportPDF
 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15331
  Catalogue info

  Заплащането в Европа в различни режими на договаряне на работните заплати

  Authors: 
  Eurofound

  Националните институции за договаряне на заплащането са от ключово значение за постигането на резултати при заплащането, които спомогнат за увеличаване на заетостта и икономическия растеж в контекста на предотвратяването на макроикономическите неравновесия в рамките на Европейския паричен съюз. Чрез използването на голям набор емпирични макроикономически данни от различни източници, включително Eurofound и базата данни на Европейската комисия AMECO, настоящият доклад анализира как институционалните характеристики на националните режими за договаряне влияят върху резултатите при заплащането. Тези характеристики включват ниво на преговори, вида и нивото на координация, използване на отворени клаузи и съществуването на трудови договори. Разгледано е също въздействието на държавна намеса чрез разширяване и клаузи за дерогация и тристранни съвети. Резултатите от проучването сочат, че ключовите институционални променливи на режима за договаряне на заплатите, които оказват влияние върху резултатите при заплащането, са видът координация (начинът на постигане на координация ) и нивото на преговори.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар