Social dimension of intra-EU mobility: Impact on public services

Report
Публикувано
10 December 2015
pdf
Форми
Executive summary in 22 languages
Свали
Автор(и): 
Fóti, Klára

Обзор

Freedom of movement across Member States is one of the core values of the European Union and is closely linked to European citizenship. There is, however, a heated debate in many of the host Member States about the impact of the rising inflow of mobile citizens on their public services. This reseRead more

Freedom of movement across Member States is one of the core values of the European Union and is closely linked to European citizenship. There is, however, a heated debate in many of the host Member States about the impact of the rising inflow of mobile citizens on their public services. This research project aimed to examine the extent to which mobile citizens from the central and eastern European Member States (the EU10) take up benefits and services in nine host countries. It also provides a demographic and socioeconomic profile of EU10 mobile citizens and identifies initiatives aimed at integrating them in the host countries and providing them with access to benefits and services. The main finding of the report is that overall take-up of welfare benefits and services by EU10 citizens is lower than that of the native population of the host country, especially social housing and pensions. However, their take-up of certain specific benefits, mainly employment-related benefits (unemployment and in-work benefit), is higher. 

Read less

Форми

 • Доклад

  Референтен №: 
  EF1546
  ISBN: 
  978-92-897-1400-6
  Каталожен номер: 
  TJ-01-15-559-EN-C
  DOI: 
  10.2806/145049
  Catalogue info

  Social dimension of intra-EU mobility: Impact on public services

  Автор(и): 
  Fóti, Klára

  Freedom of movement across Member States is one of the core values of the European Union and is closely linked to European citizenship. There is, however, a heated debate in many of the host Member States about the impact of the rising inflow of mobile citizens on their public services.

  Форми

 • Executive summary

  Референтен №: 
  EF15461
  Catalogue info

  Социално измерение на мобилността в рамките на ЕС: въздействие върху обществените услуги

  Автор(и): 
  Eurofound

  Свободното движение на териториите на държавите членки е една от основните ценности на Европейския съюз и е тясно свързано с европейското гражданство. В много от приемащите държави членки обаче има разгорещени дискусии относно въздействието на нарастващия поток от мигранти върху обществените услуги. Настоящият изследователски проект има за цел да проучи до каква степен мобилните граждани от държавите членки на Централна и Източна Европа (ЕС-10) използват обезщетенията и обществените услуги в девет приемащи държави. Освен това в него се предоставя демографски и социално-икономически профил на мобилните граждани на ЕС-10 и се определят инициативи, които имат за цел да ги интегрират в приемащите държави и да им осигурят достъп до обезщетения и услуги. Основната констатация на доклада е, че, общо взето, използването на социални обезщетения и услуги от гражданите на ЕС-10 е по-малко от това на местното население в приемащата държава, по-специално за социални жилища и пенсии. Те обаче използват в по-голяма степен някои специфични обезщетения, преди всичко обезщетенията, свързани със заетостта (обезщетение за безработица и допълнително обезщетение за работещи). 

  На разположение за изтегляне на 22 езика

  Свали
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар