Social inclusion of young people

Report
Публикувано
23 September 2015
pdf
Форми
Executive summary in 22 languages
Свали

Обзор

Since the onset of the economic crisis, the unemployment level among young people has risen sharply and although an improvement is now being registered some EU countries still have stubbornly high youth unemployment rates. Young people, especially those who are not in employment, education or traRead more

Since the onset of the economic crisis, the unemployment level among young people has risen sharply and although an improvement is now being registered some EU countries still have stubbornly high youth unemployment rates. Young people, especially those who are not in employment, education or training (NEET), are now the group at highest risk of social exclusion, with severe consequences not only for the individuals concerned but for the economy and society as a whole. Through its Youth Strategy 2010–2018, the EU has adopted a comprehensive and holistic approach to the social inclusion of young people. While the Youth Guarantee (which guarantees young people a work or training placement) seeks to intervene quickly and help young people back into the labour market, there are many other policies and measures at EU, Member State and regional level promoting the social inclusion of young people. This report discusses the first year of implementation of the Youth Guarantee and draws on case study findings showcasing successful initiatives aimed at preventing the social exclusion of young people in the EU. The 10 country reports on early implementations of the Youth Guarantee can also be downloaded.

Read less

Форми

 • Доклад

  Брой страници: 
  146
  Референтен №: 
  EF1543
  ISBN: 
  978-92-897-1402-0
  Каталожен номер: 
  TJ-02-15-587-EN-N
  DOI: 
  10.2806/588575
  Catalogue info

  Social inclusion of young people

  Since the onset of the economic crisis, the unemployment level among young people has risen sharply and although an improvement is now being registered some EU countries still have stubbornly high youth unemployment rates. Young people, especially those who are not in employment, education or training (NEET), are now the group at highest risk of social exclusion, with severe consequences not only for the individuals concerned but for the economy and society as a whole.

  Форми

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Референтен №: 
  EF15431
  Catalogue info

  Социално приобщаване на младите хора

  Автор(и): 
  Eurofound

  От началото на икономическата криза безработицата сред младите хора нарасна рязко и въпреки отбелязвания напоследък напредък, в някои страни от ЕС все още има трайно висока безработица сред младите хора. Младите хора, особено тези, които са неработещи, неучещи и необучаващи се, представляват сега групата, изложена на най-голям риск от социално изключване — със сериозни последствия не само за засегнатите лица, но и за икономиката и обществото като цяло. Чрез своята „Стратегия на ЕС за младежта 2010—2018 г.“ ЕС възприе всеобхватен и цялостен подход към социалното приобщаване на младите хора. Инициативата „Гаранция за младежта“ (която гарантира на младите хора място за работа или обучение) има за цел да действа бързо и да помогне на младите хора да се върнат на пазара на труда, но има много други политики и мерки на равнище на ЕС, на държавите членки и на регионите за насърчаване на социалното приобщаване на младите хора. В настоящия доклад се разглежда първата година от изпълнението на инициативата „Гаранция за младежта“ и въз основа на примери от практиката се излагат констатации за успешни инициативи, насочени към предотвратяване на социалното изключване на младите хора в ЕС.

  На разположение за изтегляне на 22 езика

  Свали
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар