Job tenure in turbulent times

Report
Обновено
16 July 2015
Публикувано
15 July 2015
pdf
Formats
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Обзор

This report describes the findings of a study of change in job tenure between 2002 and 2012 in the EU. The study examined change in mean tenure as well as the distribution of short and long tenure in the EU and in individual Member States. It also looked at differences in tenure according to diffRead more

This report describes the findings of a study of change in job tenure between 2002 and 2012 in the EU. The study examined change in mean tenure as well as the distribution of short and long tenure in the EU and in individual Member States. It also looked at differences in tenure according to different sociodemographic and job characteristics (gender, age, skill level, permanent and temporary employment, occupation and economic sector), examining in particular how tenure evolved before and during the economic and financial crisis. The link between job tenure and earnings was also investigated. Although the descriptive evidence did not reveal a decline in mean tenure or a decline in the relative importance of long-term employment relationships, analyses controlling for certain sociodemographic and job characteristics provided some evidence of an underlying trend of declining average tenure in EU Member States. 

Read less

Formats

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Number of Pages: 
  112
  Reference No: 
  EF1524
  ISBN: 
  978-92-897-1385-6
  DOI: 
  10.2806/420768
  Catalogue info

  Job tenure in turbulent times

  This report describes the findings of a study of change in job tenure between 2002 and 2012 in the EU. The study examined change in mean tenure as well as the distribution of short and long tenure in the EU and in individual Member States. It also looked at differences in tenure according to different sociodemographic and job characteristics (gender, age, skill level, permanent and temporary employment, occupation and economic sector), examining in particular how tenure evolved before and during the economic and financial crisis.

  Available formats

  • Download full reportPDF
 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15241
  Catalogue info

  Запазване на работата в неспокойни времена

  Authors: 
  Eurofound

  В настоящия доклад са описани констатациите на проучване на измененията при запазване на работата в ЕС през периода 2002—2012 г. В проучването е изследвано изменението на средната продължителност на запазване на работата, както и разпределението на краткосрочното и дългосрочното оставане на работа в ЕС и в отделните държави членки на ЕС. В него са разгледани и разликите в продължителността по различни социодемографски и трудови характеристики (пол, възраст, ниво на умения, постоянна и временна заетост, професия и сектор на икономиката), като е изследвано по-специално как запазването на работата се е променяло преди и по време на икономическата и финансовата криза. Изследвана е също връзката между запазването на работата и доходите. Въпреки че описателните данни не показаха спад на средната продължителност, нито на относителното значение на дългосрочните трудови правоотношения, анализите на някои социодемографски и трудови характеристики посочиха известни признаци на обща тенденция за спад на средното оставане на едно и също работно място в държавите членки на ЕС.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар