Recent developments in temporary employment: Employment growth, wages and transitions

Report
Обновено
4 January 2016
Публикувано
15 December 2015
pdf
Formats
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Обзор

Temporary employment has increased since the 1980s in most European countries as a result of demands for greater flexibility in labour markets and subsequent reforms of employment protection legislation. This report presents a broad picture of temporary employment across the EU27 between 2001 andRead more

Temporary employment has increased since the 1980s in most European countries as a result of demands for greater flexibility in labour markets and subsequent reforms of employment protection legislation. This report presents a broad picture of temporary employment across the EU27 between 2001 and 2012 based on Eurostat data. It maps the recent evolution of temporary employment, before and after the economic crisis. It calculates the wage gap between temporary and permanent employees and also analyses the wage gap within companies. The report also identifies the main determinants of temporary employment in terms of personal, company and job characteristics and examines the most relevant labour market transitions for temporary employees. The study finds evidence of segmentation in a number of European labour markets, whereby temporary employees have poor pay and labour market prospects, while permanent employees enjoy high levels of job security and opportunities for career progression. 

Read less

Formats

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Number of Pages: 
  98
  Reference No: 
  EF1557
  Catalogue info

  Recent developments in temporary employment: Employment growth, wages and transitions

  Temporary employment has increased since the 1980s in most European countries as a result of demands for greater flexibility in labour markets and subsequent reforms of employment protection legislation. This report presents a broad picture of temporary employment across the EU27 between 2001 and 2012 based on Eurostat data.

  Available formats

  • Download full reportPDF
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF15571
  Catalogue info

  Актуални процеси в областта на временната заетост: нарастване на заетостта, трудови възнаграждения и промяна на формата на участие на пазара на труда

  Authors: 
  Eurofound

  Равнищата на временна заетост нарастват от осемдесетте години на миналия век насам в повечето европейски държави в резултат на необходимостта от по-голяма гъвкавост на пазарите на труда и последвалите реформи на законодателството за защита на заетостта. В настоящия доклад се представя цялостна картина на временната заетост във всички държави от ЕС-27 през периода между 2001 и 2012 г. въз основа на данни на Евростат. В документа се проследява развитието на временната заетост през последните години, преди и след икономическата криза. Представени са резултатите от изчисления на разликата в заплащането между служителите, работещи по временни и постоянни трудови правоотношения, както и анализ на разликата в заплащането в рамките на отделните дружества. В доклада са идентифицирани и основните характеристики на работещите, дружествата и работните места, които обуславят временната заетост, и са разгледани най-важните за работещите по временни трудови правоотношения случаи на промяна на статута на участие на пазара на труда. В резултат на проучването са установени данни за сегментиране на пазарите на труда в редица европейски държави, съгласно които работещите по временни трудови правоотношения получават ниско заплащане и имат ограничени възможности за развитие на пазара на труда, докато работещите по постоянни трудови правоотношения се ползват от високи нива на сигурност на работните си места и добри възможности за кариерно развитие.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар