Upgrading or polarisation? Long-term and global shifts in the employment structure: European Jobs Monitor 2015

Report
Обновено
5 August 2015
Публикувано
9 July 2015
pdf
Форми
Executive summary in 22 languages
Свали

Обзор

Europe has begun to emerge from the prolonged slump caused by the global financial crisis in 2008 and exacerbated by the euro zone single-currency crisis in 2010–2011. In the last year, aggregate employment levels have risen faster than at any time since 2008. This, the fourth annual European JobRead more

Europe has begun to emerge from the prolonged slump caused by the global financial crisis in 2008 and exacerbated by the euro zone single-currency crisis in 2010–2011. In the last year, aggregate employment levels have risen faster than at any time since 2008. This, the fourth annual European Jobs Monitor report, looks in detail at shifts in the employment structure at Member State and aggregate EU level over 2011–2014. The objective is to assess the extent to which recent shifts are polarising, arising from a decline in mid-paid jobs, or upgrading as a result of growth in high-paid jobs. The analysis finds that the most recent pattern is more downward‑skewed, mainly as a result of stronger growth in less knowledge‑intensive services. The report also summarises the main findings from two other analyses of labour market shifts: one centres on developments in six European countries, while the other focuses on six non-EU countries.

Read less

Форми

 • Доклад

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Референтен №: 
  EF15161
  Catalogue info

  Подобрение или поляризация? Дългосрочни и глобални изменения на структурата на заетостта: Европейски наблюдател на заетостта - 2015 г.

  Автор(и): 
  Eurofound

  Европа започна да се съвзема от продължителния спад, чието начало бе поставено от глобалната финансова криза през 2008 г. и който бе изострен от кризата с единната валута на еврозоната през 2010—2011 г. През последната година обобщените равнища на заетост се повишиха по-бързо откогато и да било след 2008 г. В настоящия четвърти годишен доклад на Европейския наблюдател на заетостта са разгледани подробно измененията на заетостта на равнището на държавите членки и на обобщеното равнище на ЕС през периода 2011—2014 г. Целта е да бъде оценена степента на поляризация на последните изменения поради спад на броя на работните места със средно заплащане или на подобрение в резултат на ръста при високоплатените работни места. Анализът констатира, че последният модел е с по-изявено изместване надолу, главно в резултат на по-голям ръст при услугите, използващи знанието по-малко интензивно. В доклада са обобщени и основните констатации от два други анализа на измененията в пазара на труда: единият с акцент върху тенденциите в шест европейски държави, а другият — върху тези на шест държави извън ЕС.

  На разположение за изтегляне на 22 езика

  Свали

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар