Youth entrepreneurship in Europe: Values, attitudes, policies

Report
Публикувано
29 April 2015
pdf
Форми
Executive summary in 22 languages
Свали

Обзор

The level of youth unemployment is alarmingly high in several EU Member States, with rates of over 50% recorded in Spain and Greece in 2013. In light of the potential of entrepreneurs to create employment and sustainable growth, promoting youth entrepreneurship and making Europe more entrepreneurRead more

The level of youth unemployment is alarmingly high in several EU Member States, with rates of over 50% recorded in Spain and Greece in 2013. In light of the potential of entrepreneurs to create employment and sustainable growth, promoting youth entrepreneurship and making Europe more entrepreneur‑friendly has recently become a priority on the EU policy agenda. However, research has shown that among young people the wish to become an entrepreneur, and their assessment of its feasibility, is lower in EU Member States than in comparable and emerging economies. This report investigates successful initiatives that have been implemented in five countries in the following areas: fostering an entrepreneurial mindset and culture; removing perceived practical and logistical barriers; and providing information, advice, coaching and mentoring to young would‑be entrepreneurs. As entrepreneurship is not a viable career path for all young people, just for the minority equipped with the right skills, attitudes and values, future initiatives should focus on this target group to ensure the best use of public funds. 

Read less

Форми

 • Доклад

  Брой страници: 
  124
  Референтен №: 
  EF1507
  ISBN: 
  978-92-897-1373-3
  Каталожен номер: 
  TJ-01-15-144-EN-N
  DOI: 
  10.2806/274560
  Catalogue info
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Референтен №: 
  EF15071
  Catalogue info

  Предприемачеството сред младите хора: ценности, отношение, политики

  Автор(и): 
  Eurofound

  С оглед на потенциала на предприемачите да създават заетост и устойчив растеж, насърчаването на предприемачеството сред младите хора и създаването на по-благоприятно отношение към предприемачите в Европа стана напоследък приоритет в политическия дневен ред на ЕС. Проучването обаче показа, че сред младите хора желанието да станат предприемачи и оценката им за неговата осъществимост са по-малки в държавите — членки на ЕС, отколкото в страните с подобна или бързо развиваща се икономика. В настоящия доклад са проучени успешните инициативи, осъществени в пет държави в следните области: насърчаване на предприемаческа нагласа и култура; отстраняване на предполагаемите практически и логистични пречки; и предоставяне на информация, консултации, инструктаж и наставничество на млади бъдещи предприемачи. Бъдещите инициативи следва да бъдат насочени към хората, притежаващи нужните умения, отношение и ценности с оглед са се гарантира оптималното използване на публичните средства.

  На разположение за изтегляне на 22 езика

  Свали
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар