Third European Company Survey – Overview report: Workplace practices – Patterns, performance and well-being

Report
Обновено
19 April 2018
Публикувано
27 March 2015
Formats
Executive summary in 22 languages

PDF

Обзор

The third wave of Eurofound’s European Company Survey was carried out in 2013. It surveyed management representatives in over 24,000 establishments; where available, employee representatives were also interviewed – in 6,800 of these establishments. The European Company Survey captured workplace practices in terms of work organisation, workplace innovation, human resource management, direct participation and social dialogue. After setting out the findings, this report then examines how these practices relate to each other and to the outcomes for companies and workers. Overall, the European Company Survey 2013 finds that establishments that used joint employee-management decision-making on daily tasks, have a moderately  structured internal organisation, make a limited investment in human resource management but have extensive practices for direct participation score best both in terms of company  performance and workplace well-being. 

 • Report

  Number of Pages: 
  160
  Reference No: 
  EF1502
  ISBN: 
  978-92-897-1324-5
  Catalogue: 
  TJ-01-15-043-EN-N
  DOI: 
  10.2806/85175
  Catalogue info

  Third European Company Survey – Overview report: Workplace practices – Patterns, performance and well-being

  The third wave of Eurofound’s European Company Survey was carried out in 2013. It surveyed management representatives in over 24,000 establishments; where available, employee representatives were also interviewed – in 6,800 of these establishments.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF15021
  Catalogue info

  Трето проучване на европейските дружества — Практики на работното място: модели, ефективност и благополучие

  Authors: 
  Eurofound

  Третата вълна на проучването на Еurofound на европейските дружества бе проведена през 2013 г. Проучени бяха представители на управлението в над 24 000 предприятия; където имаше такива, бяха интервюирани и представители на служителите — в 6 800 от тези предприятия. Проучването обхвана практиките на работното място в областите организация на труда, управление на човешките ресурси, пряко участие и социален диалог. След формулирането на констатациите, в доклада се изследва как тези практики са свързани помежду си и с резултатите за дружествата и за работниците. Общо взето в него се констатира, че предприятията, които използват съвместно вземане на решение от страна на служителите и управлението относно ежедневните задачи, имат умерено структурирана вътрешна организация, правят ограничени инвестиции в управлението на човешките ресурси, но използват силно развити практики за пряко участие на служителите, показват най-добри резултати както за ефективността на предприятието, така и за благополучието на работното място.

  Available in 22 languages for download

  PDF
 • Working papers

  Related working papers

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар