Improving working conditions in occupations with multiple disadvantages

Report
Обновено
29 October 2015
Публикувано
29 October 2015
Formats
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Обзор

Occupation is a critical factor in determining the type of working conditions a person will experience during their professional life. This report explores the working conditions of workers – particularly medium-to-low skilled and unskilled – in occupations that are found to have low levels of job quality as measured by four key indicators: earnings, prospects, working time and intrinsic job quality. The knock-on effects of poor job quality and unacceptable working conditions for these workers are significant in terms of psychosocial and physical health, job security, work–life balance, career path and, ultimately, the sustainability of their work. Based on data from the European Working Conditions Survey 2010 and the EU Labour Force Survey 2013, the report presents examples of initiatives, policies and measures across the 28 EU Member States that aim to improve overall working conditions in these disadvantaged occupations. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Number of Pages: 
  132
  Reference No: 
  EF1544
  ISBN: 
  978-92-897-1397-9
  Catalogue: 
  TJ-01-15-525-EN-N
  DOI: 
  10.2806/279323
  Catalogue info

  Improving working conditions in occupations with multiple disadvantages

  Occupation is a critical factor in determining the type of working conditions a person will experience during their professional life. This report explores the working conditions of workers – particularly medium-to-low skilled and unskilled – in occupations that are found to have low levels of job quality as measured by four key indicators: earnings, prospects, working time and intrinsic job quality.

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15441
  Catalogue info

  Подобряване на условията на труд при многостранно неравнопоставени професии

  Authors: 
  Eurofound

  В настоящия доклад са изследвани условията на труд на работниците — по-конкретно на тези със средна или ниска квалификация и неквалифицираните, в професии с ниски стойности на качеството на работните места, измерено по четири ключови показатели: доходи, перспективи, работно време и вътрешно присъщо качество на работното място. Неблагоприятното въздействие на ниското качество на работните места и неприемливите условия на труд за тези работници са важни за психосоциалното и физическото здраве, сигурността на работното място, съвместяването на професионалния и личния живот, професионалното развитие и, накрая, за устойчивостта на тяхната заетост. Въз основа на данните от Европейското проучване за условията на труд от 2010 г. и Проучването на ЕС на работната сила от 2013 г. в доклада са представени примери на инициативи, политики и мерки във всички 28 държави — членки на ЕС, насочени към подобряване на общите условия на труд в тези неравнопоставени професии.  

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар