Changes in remuneration and reward systems

Report
Публикувано
1 September 2016
pdf
Форми
Executive summary in 22 languages
Свали

Обзор

The use of supplementary employee reward systems has increased across Europe in recent decades, both in terms of the number of companies using them and the number of employees covered. Supplementary reward systems include performance-related pay, profit-sharing, payment by results and benefits inRead more

The use of supplementary employee reward systems has increased across Europe in recent decades, both in terms of the number of companies using them and the number of employees covered. Supplementary reward systems include performance-related pay, profit-sharing, payment by results and benefits in kind. These forms of remuneration can help to motivate and reward workers and to link pay to company results. This report examines the different types of supplementary pay schemes, their prevalence in different countries and sectors across the EU and Norway, and their relevance to different groups of employees. It also examines how systems are regulated in each country, how far they are integrated into collective agreements, and the views of social partners. 

Read less

Форми

 • Доклад

  Брой страници: 
  72
  Референтен №: 
  EF1632
  ISBN: 
  978-92-897-1545-4
  Каталожен номер: 
  TJ-04-16-534-EN-N
  DOI: 
  10.2806/355994
  Catalogue info

  Changes in remuneration and reward systems

  The use of supplementary employee reward systems has increased across Europe in recent decades, both in terms of the number of companies using them and the number of employees covered. Supplementary reward systems include performance-related pay, profit-sharing, payment by results and benefits in kind. These forms of remuneration can help to motivate and reward workers and to link pay to company results.

  Форми

 • Executive summary

  Референтен №: 
  EF16321
  Catalogue info

  Промени в системите за заплати и допълнителни трудови възнаграждения

  Автор(и): 
  Eurofound

  Използването на системи за допълнителни трудови възнаграждения на работниците и служителите се увеличи през последните десетилетия в цяла Европа по отношение както на броя на използващите ги дружества, така и на броя на обхванатите работници и служители. Системите за допълнителни трудови възнаграждения включват заплащане, свързано с трудовото изпълнение, участие в печалбите, заплащане според резултатите и обезщетения в натура. Тези форми на възнаграждение могат да помогнат за мотивиране и компенсиране на работниците и да свържат заплащането с резултатите на предприятието. В настоящия доклад са разгледани различните видове схеми за допълнително заплащане, тяхното разпространение в отделните държави и сектори в целия ЕС и Норвегия, като и значението им за различните групи работници и служители. В него освен това се разглежда начинът на регулиране на тези системи във всяка държава, доколко те са интегрирани в колективните трудови договори и гледните точки на социалните партньори.

  На разположение за изтегляне на 22 езика

  Свали
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар