Mapping key dimensions of industrial relations

Report
Публикувано
30 September 2016
Formats
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Обзор

This report maps, analyses and discusses key dimensions and indicators for a comparative framework of industrial relations. It then identifies and assesses existing data sources that can be used to measure the different dimensions of the comparative framework. Lastly, it identifies possible data gaps that may be filled through Eurofound’s future work in the 2017 project, ‘Application of the key dimensions of industrial relations’. The findings highlight the relevance of the key dimensions to European governments and social partners. The conceptual framework and the key dimensions proposed may serve as a monitoring instrument to assess the developments in principles, values and their operational application in the industrial relations systems in the EU.

 • Full report

  Number of Pages: 
  76
  Reference No: 
  EF1630
  ISBN: 
  978-92-897-1542-3
  Catalogue: 
  TJ-02-16-411-EN-N
  DOI: 
  10.2806/190018
  Catalogue info

  Mapping key dimensions of industrial relations

  This report maps, analyses and discusses key dimensions and indicators for a comparative framework of industrial relations. It then identifies and assesses existing data sources that can be used to measure the different dimensions of the comparative framework.

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16301
  Catalogue info

  Представяне на ключовите аспекти на колективните трудови правоотношения в Европа

  Authors: 
  Eurofound

  Този доклад представя, анализира и разисква ключовите аспекти и показатели за изготвяне на сравнителна рамка на колективните трудови правоотношения. По-нататък той идентифицира и оценява съществуващите източници на данни, които могат да бъдат използвани за измерване на различните аспекти на сравнителната рамка. Най-накрая, в доклада се определят възможните липси на данни, които могат да бъдат запълнени чрез бъдещата работа на мрежата Eurofound през 2017 г. по проект „Прилагане на ключовите аспекти на колективните трудови правоотношения“. Констатациите подчертават значимостта на ключовите аспекти за европейските правителства и социалните партньори. Концептуалната рамка и предложените ключови аспекти могат да послужат като инструмент за мониторинг, с който да се оценяват промените в принципите, ценностите и тяхното оперативно прилагане в системите за колективни трудови правоотношения в ЕС.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар