The concept of representativeness at national, international and European level

Report
Публикувано
19 December 2016
pdf
Форми
Executive summary in 22 languages
Свали

Обзор

The representativeness of social partners provides legitimacy for their various roles in industrial relations, whether through the vehicle of social dialogue, collective bargaining or involvement in government policymaking or implementation. This report compares the different ways in which the reRead more

The representativeness of social partners provides legitimacy for their various roles in industrial relations, whether through the vehicle of social dialogue, collective bargaining or involvement in government policymaking or implementation. This report compares the different ways in which the representativeness of social partners is defined at national, European and international levels. It shows that representativeness has various meanings across the 28 Member States and Norway, with most countries featuring a combination of legal conformity and mutual recognition. Based on information provided by national correspondents in the 28 EU Member States and Norway, the report analyses the concept of representativeness at national level by reviewing key elements such as electoral success, organisational strength in terms of membership, and the capacity to negotiate. The final section turns to the methodology used by Eurofound to assess representativeness since 1996 and raises the question as to whether this approach should be refined or modified after 10 years of application. An executive summary is also available - see Related content.

See also: Annexes: Survey questionnaire - Tables - Figures

Read less

Форми

 • Доклад

  Брой страници: 
  82
  Референтен №: 
  EF1644
  ISBN: 
  978-92-897-1556-0
  Каталожен номер: 
  TJ-06-16-037-EN-N
  DOI: 
  10.2806/517612
  Catalogue info

  The concept of representativeness at national, international and European level

  The representativeness of social partners provides legitimacy for their various roles in industrial relations, whether through the vehicle of social dialogue, collective bargaining or involvement in government policymaking or implementation. This report compares the different ways in which the representativeness of social partners is defined at national, European and international levels.

  Форми

 • Executive summary

  Референтен №: 
  EF16441
  Catalogue info

  Концепцията за представителност на национално, международно и европейско ниво

  Автор(и): 
  Eurofound

  Представителността на социалните партньори осигурява легитимност на различните им роли в колективните трудови правоотношения, било то чрез социален диалог, колективно договаряне или участие в управлението на правителствените политики или тяхното прилагане. В настоящият доклад се сравняват различните начини, по които представителността на социалните партньори се определя на национално, европейско и международно равнище. Той показва, че представителността има различни значения в 28-те държави членки и в Норвегия, като в повечето страни се наблюдава комбинация от правно съответствие и взаимно признаване. Въз основа на информацията, предоставена от национални кореспонденти в 28-те държави — членки на ЕС и в Норвегия, докладът анализира концепцията за представителност на национално ниво, като прави преглед на ключови елементи, като изборен успех, организационна сила от гледна точка на обхвата на членството, както и възможността за водене на преговори. В последната част се разглежда методологията, използвана от Eurofound, за оценка на представителността от 1996 г. насам и се повдига въпросът дали този подход следва да бъде подобрен или променен след 10-годишно прилагане.

  На разположение за изтегляне на 22 езика

  Свали
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар