Approaches to the labour market integration of refugees and asylum seekers

Report
Обновено
14 December 2016
Публикувано
14 December 2016
Formats
Executive summary in 21 languages

PDF

Обзор

This report expands on existing research on the labour market integration of refugees and asylum seekers as a response to the refugee crisis. It updates information on legislation and practical arrangements in the first half of 2016, examines labour market integration in the broader context of receiving asylum seekers and supporting both them and refugees, and explores the role of the social partners. The study finds that the main countries affected made many efforts to provide faster and easier access to their labour markets for asylum seekers. In some, the social partners have been active in designing more effective labour market integration policies and have launched some promising initiatives. The sudden and large inflow of asylum seekers, however, posed many challenges, and it remains to be seen how those obstacles can be overcome. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  62
  Reference No: 
  EF1646
  ISBN: 
  978-92-897-1559-1
  Catalogue: 
  TJ-04-16-956-EN-N
  DOI: 
  10.2806/18416
  Catalogue info

  Approaches to the labour market integration of refugees and asylum seekers

  This report expands on existing research on the labour market integration of refugees and asylum seekers as a response to the refugee crisis. It updates information on legislation and practical arrangements in the first half of 2016, examines labour market integration in the broader context of receiving asylum seekers and supporting both them and refugees, and explores the role of the social partners.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16461
  Catalogue info

  Подходи към интегрирането на бежанците и лицата, търсещи убежище, на пазара на труда

  Authors: 
  Eurofound

  В настоящия доклад се доразвиват съществуващите изследвания на интеграцията на пазара на труда на бежанците и лицата, търсещи убежище, в отговор на бежанската криза. В него се обновява информацията относно законодателството и практическите условия в първата половина на 2016 г., разглежда се интеграцията на пазара на труда в по-широкия контекст на приемането на лицата, търсещи убежище, и предоставянето на подкрепа както на тях, така и на бежанците, и се разучава ролята на социалните партньори в тази област. Проучването констатира, че основните засегнати страни са положили доста усилия да предоставят по-бърз и лесен достъп до своите пазари на труда за лицата, търсещи убежище. В някои от тях социалните партньори са проявили активност в разработването на по-ефективни политики за интеграция на пазара на труда и са подели някои обещаващи инициативи. Внезапният и значителен приток на лица, търсещи убежище, обаче е създал много предизвикателства и предстои да видим как тези препятствия могат да бъдат преодолени.

  Available in 21 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар