Exploring the diversity of NEETs

Report
Публикувано
4 July 2016
pdf
Форми
Executive summary in 22 languages
Свали

Обзор

The concept of NEET (young people not in employment, education or training) has, since 2010, been widely used as a tool to inform youth-oriented policies in the 28 Member States of the European Union. While it has been a valuable addition to more traditional indicators used to understand the econRead more

The concept of NEET (young people not in employment, education or training) has, since 2010, been widely used as a tool to inform youth-oriented policies in the 28 Member States of the European Union. While it has been a valuable addition to more traditional indicators used to understand the economic and social vulnerability of young people and their labour market participation, it has often been criticised because of the heterogeneity of the population it captures. This report explores the diversity of NEETs and suggests seven subgroups into which the NEET population can be disaggregated using data routinely collected for the EU Labour Force Survey. Through analysis of the data for each of these subgroups, it offers a contemporary overview of the composition of the NEET population, both at EU28 level and in each Member State. It is hoped this information will help policymakers more precisely target interventions intended to ease young people’s engagement with the world of work and training. A separate annex presents detailed information on the composition of NEETs in the 28 Member States

Read less

Форми

 • Доклад

  Брой страници: 
  72
  Референтен №: 
  EF1602
  ISBN: 
  978-92-897-1466-2
  Каталожен номер: 
  TJ-01-16-364-EN-N
  DOI: 
  10.2806/15992
  Catalogue info

  Exploring the diversity of NEETs

  The concept of NEET (young people not in employment, education or training) has, since 2010, been widely used as a tool to inform youth-oriented policies in the 28 Member States of the European Union. While it has been a valuable addition to more traditional indicators used to understand the economic and social vulnerability of young people and their labour market participation, it has often been criticised because of the heterogeneity of the population it captures. This report explores the diversity of NEETs and suggests seven subgroups into which the NEET population can be disaggregated using data routinely collected for the EU Labour Force Survey.

  Форми

 • Executive summary

  Референтен №: 
  EF16021
  Catalogue info

  Проучване на многообразието сред неработещите, неучещи и необучаващи се млади хора (NEET)

  Автор(и): 
  Eurofound

  От 2010 г. насам концепцията за NEET (млади хора извън всякакви форми на заетост, образование или обучение) намира широко приложение като инструмент за разпространение на ориентирани към младежта политики в 28-те държави – членки на Европейския съюз. Тя е ценно допълнение към по-традиционните индикатори, използвани за тълкуване на икономическата и социалната уязвимост на младите хора и участието им на пазара на труда, но въпреки това често търпи критики заради хетерогенния състав на участниците в категорията. Този доклад проучва многообразния характер на NEET и предлага седем подгрупи, в които да се разпределят всички NEET, като използва рутинно събраните данни от Проучване на работната сила в ЕС. Чрез анализ на данните за всяка от тези подгрупи, в доклада се прави актуален преглед на състава на всички NEET, както на ниво ЕС28, така и поотделно във всяка държава членка. Целта е тази информация да помогне на създателите на политики да насочват по-прецизно мерките, предназначени да улеснят реализирането на младите хора на пазара на труда и в сферата на обучението.

  На разположение за изтегляне на 22 езика

  Свали
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар