Extending working lives through flexible retirement schemes: Partial retirement

Report
Обновено
09 September 2016
Публикувано
09 September 2016
Formats
Executive summary in 22 languages

PDF

Обзор

Many EU Member States have implemented reforms to improve the sustainability of their pension systems. However, the impact of discouraging early retirement and increasing the pension age on effective retirement ages is limited, as many people are unable or unmotivated to work until pension age. Reduction of working time is one approach to enabling people to work longer than would have been feasible if they continued working full time. But a barrier to reduction of hours is the loss of income. Partial retirement schemes address this barrier by substituting part of the income loss with a partial pension or benefits. This report investigates how partial retirement schemes can contribute to sustainable and adequate pension systems by enabling and motivating people to extend their working lives. It maps schemes at the national and sector levels in the EU and Norway, examines their characteristics and assesses their impact on the extension of working lives. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Number of Pages: 
  88
  Reference No: 
  EF1629
  ISBN: 
  978-92-897-1541-6
  Catalogue: 
  TJ-04-16-465-EN-N
  DOI: 
  10.2806/004233
  Catalogue info

  Extending working lives through flexible retirement schemes: Partial retirement

  Many EU Member States have implemented reforms to improve the sustainability of their pension systems. However, the impact of discouraging early retirement and increasing the pension age on effective retirement ages is limited, as many people are unable or unmotivated to work until pension age.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16291
  Catalogue info

  Удължаване на трудовия живот чрез гъвкави схеми за пенсиониране: частично пенсиониране

  Authors: 
  Eurofound

  Много държави — членки на ЕС, осъществиха реформи за подобряване на устойчивостта на пенсионните системи. Въпреки това обезкуражаването на ранното пенсиониране и увеличаването на пенсионната възраст имат ограничено въздействие върху действителната пенсионна възраст, тъй като много хора не са в състояние или не са мотивирани да работят до пенсионна възраст. Намаляването на работното време е един от подходите, даващ възможност на хората да работят по-дълго, отколкото биха могли, ако продължат да работят на пълно работно време. Пречка за намаляване на работното време обаче е загубата на доход. Схемите за частично пенсиониране отстраняват тази пречка, като заместват част от загубата на доход с частична пенсия или обезщетения. В настоящия доклад се проучва как схемите за частично пенсиониране могат да допринесат за устойчиви и адекватни пенсионни системи, като дават възможност на хората и ги мотивират да удължат трудовия си живот. В него са описани схеми на национално и секторно равнище в ЕС и Норвегия, проучват се техните характеристики и се прави оценка на въздействието им върху удължаването на трудовия живот.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар