The gender employment gap: Challenges and solutions

Report
Публикувано
11 October 2016
pdf
Форми
Executive summary in 22 languages
Свали

Обзор

Women’s labour market participation in the European Union has increased over recent decades, passing 70% in 2014. In that year, women comprised almost 46% of the active EU labour market population. Nevertheless, women’s employment and participation rates are still lower than those of men in almosRead more

Women’s labour market participation in the European Union has increased over recent decades, passing 70% in 2014. In that year, women comprised almost 46% of the active EU labour market population. Nevertheless, women’s employment and participation rates are still lower than those of men in almost all Member States. Fostering higher participation of women is crucial to meet the Europe 2020 target to achieve an overall employment rate of at least 75% by 2020. This report explores the main characteristics and consequences of gender gaps in labour market participation. It finds that the total cost of a lower female employment rate was €370 billion in 2013, corresponding to 2.8% of EU GDP. The report also examines policies and measures aimed at fostering female labour market participation, which could be central to closing gender gaps.  An annex, published separately, contains details of policy measures to support the labour market participation of women. 

Read less

Форми

 • Доклад

  Брой страници: 
  106
  Референтен №: 
  EF1638
  ISBN: 
  978-92-897-1550-8
  Каталожен номер: 
  TJ-02-16-865-EN-N
  DOI: 
  10.2806/75749
  Catalogue info

  The gender employment gap: Challenges and solutions

  Women’s labour market participation in the European Union has increased over recent decades, passing 70% in 2014. In that year, women comprised almost 46% of the active EU labour market population.

  Форми

 • Executive summary

  Референтен №: 
  EF16381
  Catalogue info

  Разликата в равнището на заетост между жените и мъжете: предизвикателства и решения

  Автор(и): 
  Eurofound

  През последните десетилетия участието на жените на пазара на труда в Европейския съюз се увеличава, като през 2014 г. е надхвърлило 70 %. През тази година жените са били почти 46 % от активното население на пазара на труда в ЕС. Въпреки това равнищата на заетост и участие сред жените все още са по-ниски от съответните показатели за мъжете в почти всички държави членки. Стимулирането на по-широко участие на жените на пазара на труда има решаващо значение за изпълнение на залегналата в стратегията „Европа 2020“ цел за постигане на общо равнище на заетост сред жените от поне 75 % до 2020 г. В този доклад са разгледани основните характеристики и последствия от разликите между половете по отношение на участието на пазара на труда. Докладът съдържа констатацията, че общата цена на по-ниското участие на жените на пазара на труда е възлязла на 370 млрд. евро през 2013 г., което представлява 2,8 % от БВП на ЕС. Наред с това в доклада са разгледани и политиките и мерките за насърчаване на участието на жените на пазара на труда, които могат да имат централно значение за преодоляването на разликите между жените и мъжете.

  На разположение за изтегляне на 22 езика

  Свали
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар