Inadequate housing in Europe: Costs and consequences

Report
Обновено
18 August 2016
Публикувано
4 August 2016
pdf
Форми
Executive summary in 22 languages
Свали

Обзор

This report aims to improve understanding of the true cost of inadequate housing to EU Member States and to suggest policy initiatives that might help address its social and financial consequences. The full impact of poor housing tends to be evident only in the longer term, and the savings to pubRead more

This report aims to improve understanding of the true cost of inadequate housing to EU Member States and to suggest policy initiatives that might help address its social and financial consequences. The full impact of poor housing tends to be evident only in the longer term, and the savings to publicly funded services, the economy and society that investment in good quality accommodation can deliver are not always obvious. While housing policies are the prerogative of national governments, many Member States face similar challenges in this field. In some, projects to improve inadequate housing have already provided valuable practical experience that can usefully be shared, and this report presents eight such case studies. While improving poor living conditions would be costly, the report suggests the outlay could be recouped quite quickly from savings on healthcare and a range of publicly funded services – in the EU as a whole, for every €3 invested in improving housing conditions, €2 would come back in savings in one year. 

With contributions from Robert Anderson, Pierre Faller, Jan Vandamme (Eurofound) and Madison Welsh.

Read less

Форми

 • Доклад

  Брой страници: 
  114
  Референтен №: 
  EF1604
  ISBN: 
  978-92-897-1478-5
  Каталожен номер: 
  TJ-01-16-429-EN-N
  DOI: 
  10.2806/049107
  Catalogue info

  Inadequate housing in Europe: Costs and consequences

  This report aims to improve understanding of the true cost of inadequate housing to EU Member States and to suggest policy initiatives that might help address its social and financial consequences.

  Форми

 • Executive summary

  Референтен №: 
  EF16041
  Catalogue info

  Неподходящи жилища в Европа – разходи и последствия

  Автор(и): 
  Eurofound

  С настоящия доклад се цели подобряване на разбирането за истинската цена на неподходящите жилища за държавите — членки на ЕС, както и предлагане на политически инициативи, които могат да спомогнат да се обърне внимание на социалните и финансовите последствия. Цялостното въздействие на лошите жилища обикновено се проявява само в по-дългосрочен план,  а икономиите за публично финансираните услуги, икономиката и обществото, които могат да бъдат постигнати в резултат на инвестирането в добро качество на жилищата, не винаги са очевидни. Докато жилищните политики са прерогатив на националните правителства, много държави членки са изправени пред сходни предизвикателства в тази област. В някои от тях проектите, насочени към подобряване на неподходящите жилища, вече са предоставили ценен практически опит, който  може да бъде успешно споделен, и този доклад представя осем такива примера от редица европейски държави. Въпреки че подобряването на лошите условия на живот би било скъпо, в доклада се посочва, че разходите могат да бъдат бързо възстановени от спестените средства по редица публично субсидирани или финансирани услуги.

  На разположение за изтегляне на 22 езика

  Свали
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар