Families in the economic crisis: Changes in policy measures in the EU

Report
Обновено
28 January 2016
Публикувано
27 January 2016
pdf
Форми
Executive summary in 21 languages
Свали

Обзор

Throughout Europe families have felt the effects of the economic crisis that began in 2008. This report describes their experience in the aftermath of the crisis, up to the present. It looks in detail at developments in 10 Member States that were selected to represent different types of family poRead more

Throughout Europe families have felt the effects of the economic crisis that began in 2008. This report describes their experience in the aftermath of the crisis, up to the present. It looks in detail at developments in 10 Member States that were selected to represent different types of family policy regime, ranging from those with the most ‘enabling’ policies (which help families move away from the traditional single ‘breadwinner’ model) to those with the most ‘limiting’ policies (which do not). The report analyses Member States’ responses to the crisis. The findings show that changes in family policy since 2010 are largely the result of a range of conflicting issues: the evolution of family needs; demands for austerity cuts; and the need for equitable distribution of limited resources. Such conflict means that family policies often lack an integrated policy framework. In some countries, benefits have been reduced, disproportionately affecting disadvantaged families; in others, new measures have been targeted at the most severely hit. In summary, this report provides policymakers with evidence from different country settings on what policy measures appear to work to mitigate the risk of poverty or social exclusion for disadvantaged families with dependent children. An executive summary is available - see Related content.

Read less

Форми

 • Доклад

  Брой страници: 
  84
  Референтен №: 
  EF1556
  ISBN: 
  978-92-897-1427-3
  Каталожен номер: 
  TJ-01-15-734-EN-C
  DOI: 
  10.2806/208757
  Catalogue info

  Families in the economic crisis: Changes in policy measures in the EU

  Форми

 • Executive summary

  Референтен №: 
  EF15561
  Catalogue info

  Семействата по време на икономическата криза: промени в политическите мерки в ЕС

  Автор(и): 
  Eurofound

  Семействата в Европа почувстваха ефектите на икономическа криза, която започна през 2008 г. Настоящият доклад описва техния опит при преодоляване на последиците от кризата до настоящия момент. Разгледано е подробно развитието в 10 държави членки, които са подбрани да представляват различни видове режими на политика за семейството — от „най-либералните“ (помагат на семействата да се отдалечат от традиционния модел на изкарване на прехраната на единия родител) до „най-ограничаващите“ (които не го правят). Докладът анализира как държавите членки са реагирали на кризата. Резултатите показват, че промените в политиката за семейството от 2010 г. са до голяма степен резултат от редица противоречиви явления: развитието на семейните нужди, необходимостта от бюджетни ограничения и от справедливо разпределение на ограничените ресурси. Такова противоречие означава, че често липсва интегрирана политическа рамка в областта на политиките за семейството. В някои страни обезщетенията са намалени, което е засегнало непропорционално семейства в неравностойно положение; в други новите мерки са насочени към най-тежко засегнатите. Накратко, докладът предоставя на съставителите на политиките доказателства от различни страни за това, какви политически мерки имат ефект за намаляване на риска от бедност или социално изключване на семействата в неравностойно положение с деца на издръжка.

  На разположение за изтегляне на 21 езика

  Свали
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар