New forms of employment: Developing the potential of strategic employee sharing

Report
Публикувано
21 November 2016
pdf
Форми
Executive summary in 22 languages
Свали
Автор(и): 
Mandl, Irene

Обзор

Although standard employment is still dominant in European labour markets, an increasing range of new employment forms is emerging that differ in their implications for working conditions. This study explores strategic employee sharing, an employment form for companies that have specific HR needsRead more

Although standard employment is still dominant in European labour markets, an increasing range of new employment forms is emerging that differ in their implications for working conditions. This study explores strategic employee sharing, an employment form for companies that have specific HR needs that do not justify a permanent full-time position, but are often recurring, by hiring one or several workers who work on assignments, and whose skills and time are shared among a group of companies. These companies have joint responsibility and liability towards the shared workers who are ensured ‘equal pay, equal treatment’ with core staff. Yet in spite of the win–win potential of this employment form for both companies and workers, it is not widely known and only marginally used. This report explores the preconditions for a further spread of strategic employee sharing as well as its impact on employers and employees. 

Read less

Форми

 • Доклад

  Брой страници: 
  40
  Референтен №: 
  EF1643
  ISBN: 
  978-92-897-1553-9
  Каталожен номер: 
  TJ-06-16-031-EN-C
  DOI: 
  10.2806/470081
  Catalogue info

  New forms of employment: Developing the potential of strategic employee sharing

  Автор(и): 
  Mandl, Irene

  Although standard employment is still dominant in European labour markets, an increasing range of new employment forms is emerging that differ in their implications for working conditions. This study explores strategic employee sharing, an employment form for companies that have specific HR needs that do not justify a permanent full-time position, but are often recurring, by hiring one or several workers who work on assignments, and whose skills and time are shared among a group of companies.

  Форми

 • Executive summary

  Референтен №: 
  EF16431
  Catalogue info

  Нови форми на заетост: Развитие на потенциала на стратегическия обмен на персонал

  Автор(и): 
  Eurofound

  Въпреки че на европейските пазари на труда продължават да доминират стандартните практики за наемане на работа, все повече се утвърждават нови форми на заетост, които имат различни последствия за условията на труд. В настоящото проучване се изследва стратегическият обмен на персонал — форма на наемане на работа за предприятия със специфични нужди от човешки ресурси, които не оправдават длъжност на пълно работно време, но възникват периодично, чрез наемане на един или няколко работници, които работят по отделни задачи и чиито умения и време се поделят между група от предприятия. Тези предприятия имат съвместни задължения и отговорности към поделените работници, на които се гарантира „равностойно заплащане и равно третиране“ с основния персонал. Въпреки потенциала на тази форма на заетост за взаимна изгода както за предприятията, така и за работниците, тя не е широко известна и се използва само ограничено. В настоящия доклад са проучени предпоставките за допълнително разпространение на стратегическия обмен на персонал, както и последствията за работодателите и работниците.

  На разположение за изтегляне на 22 езика

  Свали

Part of the series

 • New forms of employment

  This series reports on the new forms of employment emerging across Europe that are driven by societal, economic and technological developments and are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. This series explores what characterises these new employment forms and what implications they have for working conditions and the labour market.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар