Sustainable work throughout the life course: National policies and strategies

Report
Обновено
2 August 2016
Публикувано
27 July 2016
pdf
Форми
Executive summary in 22 languages
Свали

Обзор

European countries face the challenges of ageing populations supported by shrinking workforces, more precarious types of employment, and in many cases, a decreasing number of jobs in the wake of the economic crisis. As a result, the issue of how to enable more people to participate in the labour Read more

European countries face the challenges of ageing populations supported by shrinking workforces, more precarious types of employment, and in many cases, a decreasing number of jobs in the wake of the economic crisis. As a result, the issue of how to enable more people to participate in the labour market and to continue to do so until an older age has become a key policy issue in all EU Member States. These challenges might be met by adopting an approach to work that puts sustainability at its centre. Sustainable work means that ‘living and working conditions are such that they support people in engaging and remaining in work throughout an extended working life’. This study analyses national policies that help to achieve sustainable work in 10 EU Member States. It looks at how these policies are being implemented, whether they are integrated into a coherent framework, and whether they are complementary or contradictory. 

Read less

Форми

 • Доклад

  Брой страници: 
  98
  Референтен №: 
  EF1610
  ISBN: 
  978-92-897-1470-9
  Каталожен номер: 
  TJ-01-16-407-EN-C
  DOI: 
  10.2806/34637
  Catalogue info

  Sustainable work throughout the life course: National policies and strategies

  European countries face the challenges of ageing populations supported by shrinking workforces, more precarious types of employment, and in many cases, a decreasing number of jobs in the wake of the economic crisis. As a result, the issue of how to enable more people to participate in the labour market and to continue to do so until an older age has become a key policy issue in all EU Member States.

  Форми

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Референтен №: 
  EF16101
  Catalogue info

  Устойчива заетост през целия живот: Национални политики и стратегии

  Автор(и): 
  Eurofound

  Европейските държави са изправени пред предизвикателствата на застаряващото население и придружаващите ги проблеми на прогресивно намаляваща работна сила, несигурност на работното място, а в много случаи и спад в броя на свободните работни места с оглед на икономическата криза. В резултат на това темата за ефективно участие на хората на пазара на труда до по-късна възраст се превръща в един от най-актуалните политически въпроси за всички държави членки на ЕС. Тези предизвикателства могат да бъдат преодолени чрез подход към заетостта, който поставя въпроса за устойчивостта й в центъра на процесите. Устойчива заетост означава „такива условия на живот и труд, които помагат на хората да си намерят работа и да останат на тази работа за по-дълъг период“. Това проучване представлява анализ на националните политики, които подпомагат постигането на устойчива заетост в 10 държави членки. То има за цел да установи как се прилагат тези политики, дали се интегрират в съгласувана рамка, както и дали се допълват или си противоречат.

  На разположение за изтегляне на 22 езика

  Свали
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар