Sixth European Working Conditions Survey – Overview report

Report
Обновено
29 October 2019
Публикувано
17 November 2016
Formats
Executive summary in 22 languages

PDF

Обзор

The sixth European Working Conditions Survey (EWCS) builds on the lessons learned from the previous five surveys to paint a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. EU employment policy priorities aim to boost employment levels, prolong working life, increase the participation of women, develop productivity and innovation and adapt to the digital challenge. The success of these policies depends not just on changes in the external labour market but also on developing good working conditions and job quality. The findings from the EWCS draw attention to the range and scope of actions that policy actors could develop to address the challenges facing Europe today. The analysis explores the findings using seven indices of job quality – physical environment, work intensity, working time quality, social environment, skills and discretion, prospects and earnings – and categorises workers into five typical job quality profiles. Based on face-to-face interviews with 43,850 workers in 35 European countries, the sixth EWCS attempts to capture the multi-faceted dimensions of work in Europe today. 

 

 • Full report

  Number of Pages: 
  162
  Reference No: 
  EF1634
  ISBN: 
  978-92-897-1597-3
  Catalogue: 
  TJ-02-17-731-EN-N
  DOI: 
  10.2806/422172
  Catalogue info

  Sixth European Working Conditions Survey – Overview report

  The sixth European Working Conditions Survey (EWCS) builds on the lessons learned from the previous five surveys to paint a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. EU employment policy priorities aim to boost employment levels, prolong working life, increase the participation of women, develop productivity and innovation and adapt to the digital challenge.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16341
  Catalogue info

  Шесто Европейско проучване за условията на труд — обобщаващ доклад

  Authors: 
  Eurofound

  Шестото Европейско проучване на условията на труд (EWCS) надгражда поуките, извлечени от предходните пет проучвания, и дава цялостна картина на труда в Европа, обхващаща отделните държави, професии, сектори и възрастови групи. Приоритетите на политиката на ЕС в областта на заетостта имат за цел повишаване на равнищата на заетост, удължаване на трудовия живот, повишаване на участието на жените, развиване на производителността и иновациите, и адаптиране към предизвикателствата, произтичащи от цифровите технологии. Успехът на тези политики зависи не само от промените във външния пазар на труда, но също така и от подобряването на условията на труд и повишаването на качеството на работните места. Констатациите от EWCS привличат вниманието към набора и обхвата от мерки, които политическите дейци могат да разработят за преодоляване на предизвикателствата, пред които е изправена Европа днес. Анализът разглежда констатациите въз основа на седем индекса на качеството на работните места — физическа среда, интензивност на труда, качество на работното време, социална среда, умения и автономност, перспективи и доходи — и категоризира работниците в пет типични профила на качеството на работните места. Въз основа на проведените лични интервюта с 43 850 работници в 35 европейски страни шестото проучване EWCS прави опит да обхване многостранните измерения на труда в днешна Европа.

  Available in 22 languages for download

  PDF
 • Working papers

  Related working papers

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  ​Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the 2015 EWCS. The survey was first carried out in 1991.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар