In-work poverty in the EU

Report
Публикувано
5 September 2017
pdf
Форми
Executive summary in 22 languages
Свали

Обзор

The ‘working poor’ are a substantial group, the latest estimate putting 10% of European workers at risk of poverty, up from 8% in 2007. This report describes the development of in-work poverty in the EU since the crisis of 2008, picking up where an earlier Eurofound report on this subject, publisRead more

The ‘working poor’ are a substantial group, the latest estimate putting 10% of European workers at risk of poverty, up from 8% in 2007. This report describes the development of in-work poverty in the EU since the crisis of 2008, picking up where an earlier Eurofound report on this subject, published in 2010, ended and looks at what countries have done to combat the problem since. This endeavour is complicated by the policy focus on employment as a route out of poverty, underplaying the considerable financial, social and personal difficulties experienced by the working poor. The increase in non-standard forms of employment in many countries appears to have contributed to rising in-work poverty. The report argues the case for greater policy attention and action on the part of governments, employers and social partners, not only through direct measures associated with both the minimum and living wage, progressive taxation, in-work benefits and social assistance, but also and more importantly through indirect measures such as more flexible working arrangements, housing, upgrading of skills and childcare.

Read less

Форми

 • Доклад

  Брой страници: 
  66
  Референтен №: 
  EF1725
  ISBN: 
  978-92-897-1603-1
  Каталожен номер: 
  TJ-01-17-772-EN-N
  DOI: 
  10.2806/125135
  Catalogue info

  In-work poverty in the EU

  The ‘working poor’ are a substantial group, the latest estimate putting 10% of European workers at risk of poverty, up from 8% in 2007. This report describes the development of in-work poverty in the EU since the crisis of 2008, picking up where an earlier Eurofound report on this subject, published in 2010, ended and looks at what countries have done to combat the problem since.

  Форми

 • Executive summary

  Референтен №: 
  EF17251
  Catalogue info

  Бедността сред работещите в ЕС

  Автор(и): 
  Eurofound

  „Работещите бедни“ са голяма група, към която според най-новите оценки се числят 10 % от европейските работещи, изложени на риск от бедност, което е повече от отбелязаните през 2007 г. 8 %. В настоящия доклад се описва развитието на бедността сред работещите в ЕС след кризата от 2008 г. въз основа на предишния доклад на Еurofound по този въпрос, публикуван през 2010 г., и се разглеждат мерките, които държавите са предприели оттогава за решаването на този проблем. Тези усилия се усложняват поради акцента на политиките върху заетостта като начин за преодоляване на бедността, с което се подценяват значителните финансови, социални и лични затруднения, изпитвани от работещите бедни. Ръстът на нестандартните форми на заетост през последните години очевидно е допринесъл за увеличаване на бедността сред работещите. В доклада са изложени аргументи за по-голям акцент на политиките и повече действия от страна на правителствата, работодателите и социалните партньори, не само посредством преки мерки, свързани с минималното и достойното трудово възнаграждение, прогресивното данъчно облагане, допълнителните обезщетения за работещите и социалната помощ, но също така и още по-важно чрез непреки мерки, като по-гъвкави работни споразумения, жилищно настаняване, повишаване на квалификацията и грижи за децата.

  На разположение за изтегляне на 22 езика

  Свали
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар