Income inequalities and employment patterns in Europe before and after the Great Recession

Report
Публикувано
13 March 2017
pdf
Форми
Executive summary in 22 languages
Свали

Обзор

This report addresses growing concerns about income inequalities in academic and policy debates by offering a comprehensive study of income inequalities during the years of the Great Recession starting in 2008–2009 (income data relating to 2004–2013). It has the twofold objective of adopting an ERead more

This report addresses growing concerns about income inequalities in academic and policy debates by offering a comprehensive study of income inequalities during the years of the Great Recession starting in 2008–2009 (income data relating to 2004–2013). It has the twofold objective of adopting an EU-wide perspective and providing an updated picture of inequalities across different sources of income and in most Member States. The results show that EU-wide income inequality declined notably prior to 2008, driven by a strong process of income convergence between European countries – but the Great Recession broke this trend and pushed inequalities upwards both for the EU as a whole and across most countries. While previous studies have pointed to widening wage differentials as the main driver behind the long-term trend towards growing household disposable income inequalities across many European countries, this report identifies unemployment and its associated decline in labour income as the main reason behind the inequality surges occurring in recent years. Real income levels have declined and the middle classes have been squeezed from the onset of the crisis across most European countries. The role played by the family pooling of income in reducing inequalities and the impact of European welfare policies in cushioning the effect of economic turbulences on the distribution of income are also explored. 

Read less

Форми

 • Доклад

  Брой страници: 
  70
  Референтен №: 
  EF1663
  ISBN: 
  978-92-897-1573-7
  Каталожен номер: 
  TJ-02-17-166-EN-N
  DOI: 
  10.2806/370969
  Catalogue info

  Income inequalities and employment patterns in Europe before and after the Great Recession

  This report addresses growing concerns about income inequalities in academic and policy debates by offering a comprehensive study of income inequalities during the years of the Great Recession starting in 2008–2009 (income data relating to 2004–2013). It has the twofold objective of adopting an EU-wide perspective and providing an updated picture of inequalities across different sources of income and in most Member States.

  Форми

 • Executive summary

  Референтен №: 
  EF16631
  Catalogue info

  Неравенства на доходите и модели на заетост в Европа преди и след Голямата рецесия

  Автор(и): 
  Eurofound

  В настоящия доклад е разгледано нарастващото безпокойство в академичния и политическия дебат относно неравенствата на доходите, като се предлага всеобхватно проучване на неравенствата на доходите преди и след Голямата рецесия, започнала през 2008—2009 г. (данните за доходите се отнасят за периода 2004—2013 г.).  Той си поставя двояка цел за възприемане на общоевропейска гледна точка и предоставяне на актуализирана картина на неравенствата за различните източници на доходите в повечето държави членки. Резултатите показват, че неравенството на доходите в общоевропейски план е намаляло значително до 2008 г., задвижвано от силен процес на сближаване на доходите между европейските държави, но Голямата рецесия прекъсна тази тенденция и повиши неравенствата както в ЕС като цяло, така и в повечето държави. Докато в по-ранните доклади се сочеха разширяващите се разлики между заплащането като основен движещ фактор за дългосрочната тенденция към нарастване на неравенствата в разполагаемия доход на домакинствата в много европейски държави, в настоящия доклад са посочени безработицата и свързаният с нея спад на трудовите доходи като основна причина за нарастване на неравенството през последните години. Равнищата на реалните доходи се понижиха и размерът на средните класи се сви от началото на кризата в повечето европейски държави. Проучени са също ролята на обединяването на ресурсите в семейството за намаляване на неравенствата и въздействието на европейските политики в областта на социалните грижи за смекчаване на последиците от икономическите сътресения за разпределението на доходите.

  На разположение за изтегляне на 22 езика

  Свали
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар