Involvement of the social partners in the European Semester: 2016 update

Report
Публикувано
24 February 2017
pdf
Форми
Executive summary in 22 languages
Свали

Обзор

This report provides an update on the role of national social partners in the European Semester process over the period 2015–2016, describing the main developments and changes compared with a previous Eurofound study on their involvement during the period 2011–2014. It examines the social partnerRead more

This report provides an update on the role of national social partners in the European Semester process over the period 2015–2016, describing the main developments and changes compared with a previous Eurofound study on their involvement during the period 2011–2014. It examines the social partners’ involvement in the elaboration of the National Reform Programmes and to what extent they are heard and their views taken into account with regard to social and labour policies. Overall, the involvement of social partners in most Member States is carried out in a relatively smooth way. Some progress can be identified in terms of both the number of Member States in which improvement has taken place and the procedures applied for involving the social partners. However, significant differences remain in the practices, quality and effectiveness of social partner involvement in the European Semester process. 

Read less

Форми

 • Доклад

  Брой страници: 
  40
  Референтен №: 
  EF1665
  ISBN: 
  978-92-897-1575-1
  Каталожен номер: 
  TJ-02-17-224-EN-N
  DOI: 
  10.2806/104524
  Catalogue info

  Involvement of the social partners in the European Semester: 2016 update

  This report provides an update on the role of national social partners in the European Semester process over the period 2015–2016, describing the main developments and changes compared with a previous Eurofound study on their involvement during the period 2011–2014.

  Форми

 • Executive summary

  Референтен №: 
  EF16651
  Catalogue info

  Участие на социалните партньори в рамките на европейския семестър: актуализиране за 2016 г.

  Автор(и): 
  Eurofound

  В настоящия доклад е предоставено актуализиране на ролята на социалните партньори в процеса на европейския семестър през периода 2015—2016 г., като са описани основните развития и промени в сравнение с предишното проучване на Eurofound относно тяхното участие през периода 2011—2014 г. В него е изследвано участието на социалните партньори в националните програми за реформи, както и до каква степен техните мнения са чути и взети под внимание във връзка със социалните политики и политиките в областта на труда. Общо взето, участието на социалните партньори в повечето държави членки протича сравнително безпрепятствено. Известен напредък може да се установи както по отношение на броя на държавите членки, в които има подобрение, така и на процедурите, прилагани за приобщаване на социалните партньори. Значителни различия остават обаче по отношение на практиките, качеството и ефективността на участието на социалните партньори в процеса на европейския семестър.

  На разположение за изтегляне на 22 езика

  Свали

Part of the series

 • National social partners and policymaking

  This series reports on and updates latest information on the involvement of national social partners in policymaking. The series analyses the involvement of national social partners in the implementation of policy reforms within the framework of social dialogue practices, including their involvement in elaborating the National Reform Programmes (NRPs).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар