Social mobility in the EU

Report
Публикувано
19 April 2017
pdf
Formats
Executive summary in 22 languages

PDF

Обзор

EU citizens are increasingly concerned that today’s young people will have fewer opportunities for upward social mobility than their parents’ generation. This report maps patterns of intergenerational social mobility in the EU countries. It first looks at absolute social mobility – how societies Read more

EU citizens are increasingly concerned that today’s young people will have fewer opportunities for upward social mobility than their parents’ generation. This report maps patterns of intergenerational social mobility in the EU countries. It first looks at absolute social mobility – how societies have changed in terms of structural and occupational change and societal progress. Then it turns to relative social mobility (‘social fluidity’) – the opportunities for individuals to move between occupational classes. The story of recent social mobility is explored using data from the European Social Survey (ESS) and findings from Eurofound’s Network of European correspondents across the EU Member States. The report also analyses the current policy discourse, examining to what extent social mobility has been visible on the policy agenda in different Member States and how it has been framed and discussed. It goes on to look at barriers to equal opportunities and policies to promote it. Finally, it focuses on developments in the last decade that could foster social mobility in childhood and early education, school and tertiary education, and the labour market. 

Social mobility in the EU: Annexes 1 to 4

Read less

Formats

 • Full report

  Number of Pages: 
  90
  Reference No: 
  EF1664
  ISBN: 
  978-92-897-1577-5
  Catalogue: 
  TJ-01-17-286-EN-N
  DOI: 
  10.2806/420671
  Catalogue info

  Social mobility in the EU

  EU citizens are increasingly concerned that today’s young people will have fewer opportunities for upward social mobility than their parents’ generation. This report maps patterns of intergenerational social mobility in the EU countries. It first looks at absolute social mobility – how societies have changed in terms of structural and occupational change and societal progress. Then it turns to relative social mobility (‘social fluidity’) – the opportunities for individuals to move between occupational classes. The story of recent social mobility is explored using data from the European Social Survey (ESS) and findings from Eurofound’s Network of European correspondents across the EU Member States.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16641
  Catalogue info

  Социалната мобилност в ЕС

  Authors: 
  Eurofound

  Гражданите на ЕС изпитват все по-голяма загриженост, че днешните млади хора ще имат по-малко възможности за възходяща социална мобилност, отколкото поколението на техните родители. В настоящия доклад са установени моделите на социалната мобилност между поколенията в държавите от ЕС. Първо е разгледана абсолютната социална мобилност — как обществата са се променили поради структурната смяна на вида дейност и социалния напредък. След това вниманието е насочено към относителната социална мобилност („социалната подвижност“) — възможностите за отделните хора за преминаване към по-висок професионален статус. Положението със социалната мобилност в последно време е проучено въз основа на данни от Европейското социално проучване (ЕSS) и констатации на мрежата на Eurofound на европейски кореспонденти във всички държави — членки на ЕС. Освен това в доклада е извършен анализ на настоящия политически дебат, като е изследвано до каква степен социалната мобилност заема видно място в политическия дневен ред на различни държави членки и в каква рамка се обсъжда тя. По-нататък се разглеждат пречките пред равните възможности и политиките за тяхното насърчаване. Накрая акцентът е поставен върху процесите през последното десетилетие, които могат да подпомогнат социалната мобилност в детската възраст и образованието през ранното детство, училищното и висшето образование, както и на пазара на труда.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар