Working time patterns for sustainable work

Report
Публикувано
18 September 2017
pdf
Formats
Executive summary in 22 languages

PDF

Обзор

Working time is a recurrent topic of study because the nature of work, its content, the conditions under which it is performed and the labour market itself keep changing. This report provides an overview of the recent evolution of working time duration and organisation in the EU and highlights thRead more

Working time is a recurrent topic of study because the nature of work, its content, the conditions under which it is performed and the labour market itself keep changing. This report provides an overview of the recent evolution of working time duration and organisation in the EU and highlights the most important trends and differences between Member States. Through an in-depth analysis of data from the sixth European Working Conditions Survey carried out in 2015, it examines – from a gender and life course perspective – the links between working time patterns, work–life balance and working time preferences, on the one hand, and workers’ health and well-being on the other. Finally, the report explores the extent to which prevailing working conditions and working time patterns in EU Member States are sustainable in the long term. 

Working time patterns for sustainable work - Statistical annex

Read less

Formats

 • Full report

  Number of Pages: 
  86
  Reference No: 
  EF1720
  ISBN: 
  978-92-897-1600-0
  Catalogue: 
  TJ-01-17-771-EN-N
  DOI: 
  10.2806/736407
  Catalogue info

  Working time patterns for sustainable work

  Working time is a recurrent topic of study because the nature of work, its content, the conditions under which it is performed and the labour market itself keep changing. This report provides an overview of the recent evolution of working time duration and organisation in the EU and highlights the most important trends and differences between Member States.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF17201
  Catalogue info

  Модели на работното време за устойчивост на работните места

  Authors: 
  Eurofound

  Работното време е често възникваща тема на проучване поради характера на работата, нейното съдържание, условията, при които се извършва, и постоянно изменящия се пазар на труда. В настоящия доклад е даден преглед на последните развития в продължителността и организацията на работното време в ЕС и са посочени най-важните тенденции и различия между държавите членки. Чрез задълбочен анализ на данните от шестото Европейско проучване за условията на труд (2015 г.), в него са изследвани от гледна точка на пола и целия живот връзките между моделите на работното време, равновесието между професионалния и личния живот и предпочитанията за работното време, от една страна, и здравето и благосъстоянието на работещите, от друга. Накрая в доклада е изследвано до каква степен устойчиви в дългосрочен план са преобладаващите условия на труд и модели на работното време в държавите — членки на ЕС.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар