Industrial relations

Mapping varieties of industrial relations: Eurofound’s analytical framework applied

Report
Публикувано
29 January 2018
Formats
Executive summary in 22 languages

PDF

Обзор

Eurofound’s 2016 report Mapping key dimensions of industrial relations identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report builds upon that earlier study, developing a dashboard of 45 indicators to assess how and to what extent the conceptual framework of these key dimensions can be applied at national level. The indicators were tested across the Member States by Eurofound’s Network of European Correspondents and show reasonable accuracy when used to map the predominant features and trends of the national industrial relations systems. The study confirms that a dashboard of indicators that can accurately measure and summarise the complex reality of industrial relations across the EU is a valuable tool for comparative research and a useful instrument for supporting policymakers, social partners and stakeholders. The report sets out a range of options for further developing this conceptual approach. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  60
  Reference No: 
  EF1755
  ISBN: 
  978-92-897-1625-3
  Catalogue: 
  TJ-02-18-022-EN-N
  DOI: 
  10.2806/366245
  Catalogue info

  Mapping varieties of industrial relations: Eurofound’s analytical framework applied

  Eurofound’s 2016 report Mapping key dimensions of industrial relations identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report builds upon that earlier study, developing a dashboard of 45 indicators to assess how and to what extent the conceptual framework of these key dimensions can be applied at national level.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF17551
  Catalogue info

  Представяне на многообразието от колективни трудови правоотношения: Прилагане на аналитичната рамка на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)

  Authors: 
  Eurofound

  Докладът на Eurofound от 2016 г. „Представяне на ключовите аспекти на колективните трудови правоотношения“ определи четири основни аспекта на колективните трудови правоотношения: индустриална демокрация, конкурентоспособност на промишлеността, социална справедливост и качество на труда и заетостта. Този доклад се основава на предишно проучване, като разработи табло с 45 показателя, за да оцени как и доколко концептуалната рамка на тези ключови аспекти може да бъде приложена на национално равнище. Показателите бяха изпитани в държавите членки от Мрежата на европейските кореспонденти на Eurofound и показват целесъобразна точност в систематизирането на преобладаващите характеристики и тенденции в националните системи на колективни трудови правоотношения. Проучването потвърждава, че таблото с показатели, способни да измерват точно и да обобщават сложната реалност на колективните трудови правоотношения в ЕС, е ценен инструмент за сравнителни изследвания и полезно средство в помощ на авторите на политики, социалните партньори и заинтересованите страни. Докладът излага редица варианти за допълнително развитие на този концептуален подход.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар