Industrial relations

Measuring varieties of industrial relations in Europe: A quantitative analysis

Report
Обновено
09 January 2019
Публикувано
21 December 2018
Formats
Executive summary in 22 languages

PDF

Обзор

Previous Eurofound research has identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report seeks to build a set of indicators to measure country performance in industrial relations in terms of these four dimensions and to develop a typology of industrial relations systems, enabling a cross-country analysis of trends. The report focuses particularly on industrial democracy, seen in this context as the core dimension of industrial relations and the most desirable model of work and employment governance.

 • Full report

  Number of Pages: 
  62
  Reference No: 
  EF18033
  ISBN: 
  978-92-897-1813-4
  Catalogue: 
  TJ-05-18-148-EN-N
  DOI: 
  10.2806/112748
  Catalogue info

  Measuring varieties of industrial relations in Europe: A quantitative analysis

  Previous Eurofound research has identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report seeks to build a set of indicators to measure country performance in industrial relations in terms of these four dimensions and to develop a typology of industrial relations systems, enabling a cross-country analysis of trends.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF180331
  Catalogue info

  Измерване на разнообразието от колективни трудови правоотношения в Европа: количествен анализ

  Authors: 
  Eurofound

  В предишното изследване на Eurofound бяха определени четири основни аспекта на колективните трудови правоотношения: индустриална демокрация, конкурентоспособност на промишлеността, социална справедливост и качество на труда и заетостта. Целта на този доклад е се създаде набор от показатели за измерване на резултатите на държавите по отношение на колективните трудови правоотношения от гледна точка на тези четири аспекта и разработване на типология на системите за колективни трудови правоотношения, което позволява анализ на тенденциите, обхващащ различни държави. Докладът е насочен по-специално към индустриалната демокрация, която в този контекст се счита за основния аспект на колективните трудови правоотношения, както и за най-желания модел на управление на труда и заетостта.

  Available in 22 languages for download

  PDF
 • Working papers

  Related working papers

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар