Labour market change

Cooperatives and social enterprises: Work and employment in selected countries

Report
Обновено
12 June 2019
Публикувано
12 June 2019
Formats
Executive summary in 22 languages

PDF

Обзор

Cooperatives and social enterprises are recognised for their resilience to cyclical and structural economic changes and their capacity to contribute to local and regional economic development, including social inclusion. In recent years, attention has increasingly focused on their ability to further the EU policy goals of creating more and better jobs, countering the trend towards non-standard employment and fostering EU integration following the 2008 global financial crisis. Based on case studies from organisations in five EU Member States, this report investigates the contribution of European cooperatives and social enterprises to job creation and retention. It describes the characteristics of the jobs created and retained as well as outlining the various support measures used by organisations to develop and innovate. It offers some policy pointers aimed at supporting the delivery of these jobs in cooperatives and social enterprises.   

 • Full report

  Number of Pages: 
  76
  Reference No: 
  EF18043
  ISBN: 
  978-92-897-1880-6
  Catalogue: 
  TJ-02-19-317-EN-N
  DOI: 
  10.2806/635150
  Catalogue info

  Cooperatives and social enterprises: Work and employment in selected countries

  Cooperatives and social enterprises are recognised for their resilience to cyclical and structural economic changes and their capacity to contribute to local and regional economic development, including social inclusion. In recent years, attention has increasingly focused on their ability to further the EU policy goals of creating more and better jobs, countering the trend towards non-standard employment and fostering EU integration following the 2008 global financial crisis.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF180431
  Catalogue info

  Кооперации и социални предприятия: Работа и заетост в избрани държави

  Authors: 
  Eurofound

  Кооперациите и социалните предприятия са признати с оглед на тяхната устойчивост към циклични и структурни икономически промени и техния капацитет да допринасят за местното и регионалното икономическо развитие, включително социалното приобщаване. През последните години вниманието все повече се съсредоточава върху способността им да продължат да допринасят за целите на политиката на ЕС за създаване на повече и по-качествени работни места, като противодействат на тенденцията към нестандартни форми на заетост и насърчават интеграцията в ЕС след световната финансова криза от 2008 г. Въз основа на проучвания на конкретни случаи от организации в пет държави — членки на ЕС, настоящият доклад проучва приноса на европейските кооперации и социални предприятия за създаването и запазването на работни места. В него се описват характеристиките на създадените и запазените работни места, както и различните мерки за подкрепа, използвани от организациите за развитие и иновации. Изложени са някои насоки за политиката, насочени към подпомагане на реализацията на тези работни места в кооперации и социални предприятия.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар