Labour market change

European Jobs Monitor 2019: Shifts in the employment structure at regional level

Report
Публикувано
7 October 2019
pdf
Formats
Executive summary in 22 languages

PDF

Обзор

Accumulating evidence indicates that large metropolitan centres are faring much better than other regions within the Member States of the EU. Such interregional inequality contributes to disenchantment with existing political systems, which in turn can weaken the social bonds that ground democratRead more

Accumulating evidence indicates that large metropolitan centres are faring much better than other regions within the Member States of the EU. Such interregional inequality contributes to disenchantment with existing political systems, which in turn can weaken the social bonds that ground democratic systems. This is the context for the 2019 edition of the European Jobs Monitor, which analyses shifts in the employment structure – meaning change in the distribution of employment across occupations and sectors – of the EU regions. The analysis covers 130 regions of 9 Member States, which together account for nearly 4 out of 5 EU workers. The study finds that, while Member States are becoming more similar in their employment structures, regions within the same country are becoming more disparate. It also finds that cities have a disproportionately high share of well-paid, high-skilled services employment alongside growth in low-paid employment. The findings support continued EU regional policy assistance of regions in danger of being left behind. 

Read less

Formats

 • Full report

  Number of Pages: 
  100
  Reference No: 
  EF19036
  ISBN: 
  978-92-897-2016-8
  Catalogue: 
  TJ-AN-19-101-EN-N
  DOI: 
  10.2806/997207
  Catalogue info

  European Jobs Monitor 2019: Shifts in the employment structure at regional level

  Accumulating evidence indicates that large metropolitan centres are faring much better than other regions within the Member States of the EU. Such interregional inequality contributes to disenchantment with existing political systems, which in turn can weaken the social bonds that ground democratic systems. This is the context for the 2019 edition of the European Jobs Monitor, which analyses shifts in the employment structure – meaning change in the distribution of employment across occupations and sectors – of the EU regions.

  Available formats

  Cite this publication as: 

  Eurofound and European Commission Joint Research Centre (2019), European Jobs Monitor 2019: Shifts in the employment structure at regional level, European Jobs Monitor series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF190361
  Catalogue info

  Европейски наблюдател на заетостта за 2019 г.: промени в структурата на заетостта на регионално равнище

  Authors: 
  Eurofound

  Все по-голям брой доказателства сочат, че големите метрополни центрове се справят много по-добре в сравнение с други региони в рамките на държавите — членки на ЕС. Това междурегионално неравенство допринася за разочарованието от съществуващите политически системи, а то на свой ред може да отслаби социалните връзки, на които се основават демократичните системи. Именно такъв е контекстът на изданието на Европейския наблюдател на заетостта за 2019 г., в което се анализират промени в структурата на заетостта — тоест промени в разпределението на заетостта между отделните професии и сектори — в регионите на ЕС. Анализът обхваща 130 региона от 9 държави членки, в които са заети общо четирима от всеки петима работници в ЕС. В проучването се установява, че докато структурите на заетостта в държавите членки стават все по-сходни, различията между регионите в рамките на същата държава се увеличават все повече. В него също така се установява, че в градовете се отчита непропорционално висок дял на добре платената висококвалифицирана заетост в сектора на услугите паралелно с ръст на дяла на нископлатената заетост. Констатациите показват, че би било добре да продължи подпомагането на застрашените от изоставане региони посредством регионалната политика на ЕС.

  Available in 22 languages for download

  PDF
 • Data

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар