Industrial relations and social dialogue

Европейски секторен социален диалог: Факти и цифри

Report
Публикувано
6 December 2019
pdf
Formats and languages
  • Свали
Автор(и): 
Kerckhofs, Peter

Обзор

Европейският секторен социален диалог играе важна роля за насърчаване на диалога между социалните партньори в промишлените сектори на европейско равнище. Понастоящем съществуват 43 европейски комитета за секторен социален диалог, които обединяват социалните партньори от държавите — членки на ЕС (Read more

Европейският секторен социален диалог играе важна роля за насърчаване на диалога между социалните партньори в промишлените сектори на европейско равнище. Понастоящем съществуват 43 европейски комитета за секторен социален диалог, които обединяват социалните партньори от държавите — членки на ЕС (представители на профсъюзите и организациите на работодателите), с цел участие в диалог от името на конкретни сектори. В настоящия доклад се посочват факти и цифри относно отрасловото многообразие, организациите на социалните партньори и представителността на равнище ЕС, на равнище държави членки и на секторно равнище.

Read less

Formats and languages

  • Свали

Part of the series

  • Sectoral social dialogue

    Eurofound's representativeness studies are designed to allow the European Commission to identify the ‘management and labour’ whom it must consult under article 154 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). This series consists of studies of the representativeness of employer and worker organisations in various sectors.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар