Public services

Inequalities in the access of young people to information and support services

Report
Публикувано
03 July 2019
Formats
Executive summary in 22 languages

PDF

Обзор

In recent years, concerns have been expressed at EU and national level that the combined stresses arising from school, parental expectations and societal pressures can make the transition to adulthood difficult for young people – with the risk of a long-lasting negative impact. One way of easing the transition is to provide appropriate information and support services during these critical life-changing years. However, it appears that not all young people have access to such services. This report describes the characteristics of the young people who face most difficulties in accessing social and health services, the types of services most relevant to them and the main challenges they face in accessing information and support services. It also looks at what service providers can do to ensure they reach young people in need of their support and presents innovative examples of how to tackle inequalities in access to services. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  68
  Reference No: 
  EF19041
  ISBN: 
  978-92-897-1854-7
  Catalogue: 
  TJ-02-19-245-EN-N
  DOI: 
  10.2806/343095
  Catalogue info

  Inequalities in the access of young people to information and support services

  In recent years, concerns have been expressed at EU and national level that the combined stresses arising from school, parental expectations and societal pressures can make the transition to adulthood difficult for young people – with the risk of a long-lasting negative impact. One way of easing the transition is to provide appropriate information and support services during these critical life-changing years. However, it appears that not all young people have access to such services.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF190411
  Catalogue info

  Неравенства по отношение на достъпа на младите хора до информация и услуги за подкрепа

  Authors: 
  Eurofound

  През последните години бяха изразени опасения на равнище ЕС и държави членки, че комбинацията от стрес, произтичащ от училището, очакванията на родителите и обществения натиск, може да затрудни прехода към зряла възраст за младите хора — с риск от дълготрайно отрицателно въздействие. Един от начините за улесняване на прехода е предоставянето на подходяща информация и услуги за подкрепа в течение на тези определящи за живота години. Изглежда обаче, че не всички млади хора имат достъп до такива услуги. В настоящия доклад се описват характеристиките на младите хора, които срещат най-много трудности при достъпа до социални и здравни услуги, видовете услуги, които са най-подходящи за тях, и основните трудности, пред които са изправени младите хора при достъпа до информация и услуги за подкрепа. В него също така се обръща внимание на това какво могат да направят доставчиците на услуги, за да достигнат до младите хора, нуждаещи се от подкрепа, и се представят новаторски примери за справяне с неравнопоставеността по отношение на достъпа до услуги.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар