Quality of life

Life and society in the EU candidate countries

Report
Публикувано
28 June 2019
pdf
Форми
Executive summary in 22 languages
Свали

Обзор

This report presents an overview of living conditions in the five current EU candidate countries – Albania, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Turkey. It is based on the results of the 2016 European Quality of Life Survey (EQLS) and covers three broad areas: quality of life, quality of publiRead more

This report presents an overview of living conditions in the five current EU candidate countries – Albania, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Turkey. It is based on the results of the 2016 European Quality of Life Survey (EQLS) and covers three broad areas: quality of life, quality of public services and quality of society. The report consists of an introductory overview chapter and five country profiles. The survey results are relevant both from a national perspective and in the context of the areas addressed in the EU enlargement process. They are also instructive in the broader context of the Sustainable Development Goals, which countries sometimes struggle to assess due to a lack of comprehensive monitoring measures. The EQLS results show that some aspects of quality of life are similar across the candidate countries. On a number of indicators, they score lower than the EU28 average, but the quality of certain public services is ranked relatively high in these countries.

Read less

Форми

 • Доклад

  Брой страници: 
  72
  Референтен №: 
  EF18032
  ISBN: 
  978-92-897-1877-6
  Каталожен номер: 
  TJ-02-19-310-EN-N
  DOI: 
  10.2806/663872
  Catalogue info

  Life and society in the EU candidate countries

  This report presents an overview of living conditions in the five current EU candidate countries – Albania, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Turkey. It is based on the results of the 2016 European Quality of Life Survey (EQLS) and covers three broad areas: quality of life, quality of public services and quality of society. The report consists of an introductory overview chapter and five country profiles. The survey results are relevant both from a national perspective and in the context of the areas addressed in the EU enlargement process.

  Форми

 • Executive summary

  Референтен №: 
  EF180321
  Catalogue info

  Живот и общество в страните кандидатки за членство в ЕС

  Автор(и): 
  Eurofound

  В настоящия доклад се прави преглед на условията на живот в петте настоящи страни кандидатки за членство в ЕС — Албания, Черна гора, Северна Македония, Сърбия и Турция. Той се основава на резултатите от европейското проучване на качеството на живот (EQLS) от 2016 г. и обхваща три основни области: качество на живот, качество на обществените услуги и качество на обществото. Докладът се състои от уводна глава и пет профила на държави.

  Резултатите от проучването са важни както от национална гледна точка, така и в контекста на областите, които са предмет на преговори в процеса на разширяване на ЕС. Те са също така показателни в по-широкия контекст на целите за устойчиво развитие (ЦУР), които в някои държави понякога трудно могат да бъдат оценени поради липсата на всеобхватни мерки за мониторинг. Резултатите от EQLS показват, че някои аспекти на качеството на живот са сходни в страните кандидатки. По редица показатели техните резултати са по-ниски от средните за ЕС-28, но в тези държави качеството на някои публични услуги е на относително високо ниво.

   

  На разположение за изтегляне на 22 езика

  Свали

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2016

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2016, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар