Quality of life

Role of public services in integrating refugees and asylum seekers

Report
Публикувано
19 June 2019
pdf
Formats
Executive summary in 22 languages

PDF

Обзор

Following the influx of over three million asylum seekers into the European Union in the three-year period 2015–2017, Member States faced a number of challenges related to integrating the newly arrived into their country. This report explores the role of public services – specifically housing, soRead more

Following the influx of over three million asylum seekers into the European Union in the three-year period 2015–2017, Member States faced a number of challenges related to integrating the newly arrived into their country. This report explores the role of public services – specifically housing, social services, health and education services – in the social and economic integration of refugees and asylum seekers. It aims to identify the factors that hinder this process and the elements that contribute to successful integration. The overall focus is on destination countries, particularly the three countries most affected by the inflow of refugees and asylum seekers: Austria, Germany and Sweden.

Read less

Formats

 • Full report

  Number of Pages: 
  60
  Reference No: 
  EF19042
  ISBN: 
  978-92-897-1856-1
  DOI: 
  10.2806/595692
  Catalogue info

  Role of public services in integrating refugees and asylum seekers

  Following the influx of over three million asylum seekers into the European Union in the three-year period 2015–2017, Member States faced a number of challenges related to integrating the newly arrived into their country. This report explores the role of public services – specifically housing, social services, health and education services – in the social and economic integration of refugees and asylum seekers. It aims to identify the factors that hinder this process and the elements that contribute to successful integration.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF190421
  Catalogue info

  Ролята на обществените услуги за интеграцията на бежанците и лицата, търсещи убежище

  Authors: 
  Eurofound

  След притока на над три милиона лица, търсещи убежище, в Европейския съюз през тригодишния период 2015—2017 г., държавите членки се изправиха пред редица трудности, свързани с интегрирането на новопристигналите в тяхната държава. В доклада се разглежда ролята на обществените услуги — по-специално жилищното настаняване, социалните услуги, здравеопазването и образованието — в социалната и икономическата интеграция на бежанците и лицата, търсещи убежище. Целта е да се установят факторите, които възпрепятстват този процес, както и елементите, които допринасят за успешната интеграция. Като цяло вниманието е насочено към държавите на местоназначение, по-специално към трите държави, които са най-засегнати от притока на бежанци и търсещи убежище лица: Австрия, Германия и Швеция.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар