Industrial relations and social dialogue

Минимални работни заплати през 2021 г.: Годишен преглед

Report
Публикувано
10 June 2021
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Свали

Основни констатации

 • Минималните работни заплати бяха повишени предпазливо в повечето държави членки от 2020 г. до 2021 г., като средната държава отбелязва увеличение от 3 % (изчислено в национални валути). Само няколко държави членки решиха да замразят равнището на минималната си заплата през 2021 г. Това е много различно от начина, по който държавите членки са реагирали по време на финансовата криза.
Read more
 • Минималните работни заплати бяха повишени предпазливо в повечето държави членки от 2020 г. до 2021 г., като средната държава отбелязва увеличение от 3 % (изчислено в национални валути). Само няколко държави членки решиха да замразят равнището на минималната си заплата през 2021 г. Това е много различно от начина, по който държавите членки са реагирали по време на финансовата криза.
 • В държави без законоустановени минимални работни заплати (Австрия, Дания, Финландия, Италия, Швеция и Норвегия) увеличенията на заплатите са били умерени, но договарянето като цяло се е било стабилно. Тъй като колективното договаряне в някои случаи беше засегнато от пандемията, някои подновявания и увеличения на заплатите бяха отложени.
 • Основното предизвикателство, пред което бяха изправени лицата, отговорни за вземането на решения, по време на цикъла на определяне на минималната работна заплата през 2020 г. беше общата икономическа несигурност, свързана с пандемията. Когато имаше възможност да се правят прогнози, те бяха по-несигурни или по-нестабилни от обичайното.
 • Позициите на социалните партньори по предложената директива на ЕС относно минималната работна заплата остават непроменени. Като цяло организациите на работодателите са от най-голямо значение и биха предпочели необвързваща препоръка. Повечето профсъюзи подкрепят инициативата, но биха желали тя да бъде доразвита. Позициите на правителствата са смесени.
Read less

Обзор

В настоящия доклад се обобщава начинът, по който са определени минималните ставки на заплатите за 2021 г. през 2020 г. — годината, белязана от пандемията от COVID-19. В него е направен преглед на трудностите, пред които са изправени лицата, вземащи решения на национално равнище, и на начина, по кRead more

В настоящия доклад се обобщава начинът, по който са определени минималните ставки на заплатите за 2021 г. през 2020 г. — годината, белязана от пандемията от COVID-19. В него е направен преглед на трудностите, пред които са изправени лицата, вземащи решения на национално равнище, и на начина, по който те са реагирали на предизвикателствата, свързани с икономическите и социалните последици от пандемията, при вземането на решения относно минималната работна заплата. В него е представена степента, в която минималните работни заплати са посочени в мерките за подпомагане, свързани с COVID-19. В него се обсъжда напредъкът, постигнат по инициативата на ЕС за адекватни минимални работни заплати, и са описани реакциите на социалните партньори на равнището на ЕС и на лицата, отговорни за вземането на решения на национално равнище. Докладът е придружен от два допълнителни работни документа: в единия от тях е представен анализ на развитието на нископлатените служители и работниците с минимална работна заплата през последното десетилетие; в другия е обобщено най-новото изследване на минималните работни заплати в държавите от ЕС, Норвегия и Обединеното кралство. 

Read less

Formats and languages

 • Доклад

  Брой страници: 
  74
  Референтен №: 
  EF21015
  ISBN: 
  978-92-897-2172-1
  Каталожен номер: 
  TJ-AS-21-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/47491
  Catalogue info

  Минимални работни заплати през 2021 г.: Годишен преглед

  Форми

  Цитиране на публикацията: 

  Eurofound (2021), Minimum wages in 2021: Annual review, Minimum wages in the EU series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Референтен №: 
  EF21015EN1
  Catalogue info

  Минимални работни заплати през 2021 г.: Годишен преглед

  Автор(и): 
  Eurofound

  На разположение за изтегляне на 22 езика

  Свали
 • Working papers

  Related working papers

 • Tables and graphs

  List of tables

  The report has the following list of tables:

  Table 1: Gross minimum wages, selected EU Member States and the UK, in € and national currencies, 2020 and 2021 compared
  Table 2: Sub-minimum rates for selected EU Member States and the UK as of January 2021
  Table 3: Occupational or sector-related statutory minimum wage rates in Cyprus, Malta and Romania, January 2021
  Table 4: Seniority- or qualification-related top-ups of statutory minimum wage rates for private sector workers, January 2021
  Table 5: Minimum wage rates related to level of hardship or job demands for private sector workers, January 2021
  Table 6: Change in monthly minimum wages in collective agreements (%), between 1 January 2020 and 1 January 2021, for selected low-paid jobs (national currencies)
  Table 7: Minimum wage setting for 2021 – Countries that followed previous commitments
  Table 8: Minimum wage setting for 2021 – Countries that adhered to formulas
  Table 9: Minimum wage setting for 2021 – Countries that fell short of previous targets
  Table 10: Minimum wage setting for 2021 – Countries that opted for cautious increases
  Table 11: Minimum wage setting for 2021 – Countries that froze the level or deferred decisions
  Table 12: Change in the number of employees 2019 to 2020 and proportion of minimum wage workers, by sector


  Table A1: Legal basis for statutory minimum wages
  Table A2: Overview of changes to minimum wage regulations in 2020
  Table A3: Wage rates in collective agreements related to 10 selected low-paid jobs, 2020 to 2021, in national currency
  Table A4: Minimum wage references used in short-time working schemes or for subsidised employment
  Table A5: References to the minimum wage determining the eligibility for income support when employed
  Table A6: Minimum wage references used to determine the level of COVID-19-related benefits for self-employed people, working parents and others
  Table A7: References to the minimum wage determining the eligibility to obtain certain benefits
  Table A8: List of other COVID-19 EU PolicyWatch database cases referred to in this report by country
  Table A9: Network of Eurofound Correspondents

  List of figures

  The report has the following list of figures:

  Figure 1: Breakdown of national decision-makers interviewed, based on organisation type and system type (%)
  Figure 2: Hourly minimum wages (€), selected Member States, 2021  
  Figure 3: Collectively agreed average or median monthly pay in 10 low-paid jobs, January 2021 (€)
  Figure 4: Minimum wage setting for 2021 and the role of the social partners
  Figure 5: Change in number of employees between 2019 and 2020 and proportion of minimum wage workers by occupation, men and women
  Figure 6: Stances towards the proposed directive by respondent type (%)
  Figure 7: Stances towards the proposed directive by type of wage setting (%)

Part of the series

 • Minimum wages in the EU

  This series reports on developments in minimum wage rates across the EU, including how they are set and how they have developed over time in nominal and real terms. The series explores where there are statutory minimum wages or collectively agreed minimum wages in the Member States, as well as minimum wage coverage rates by gender.  

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар