Anticipating and managing the impact of change

Преминаване към цифрови технологии: Тенденции за преструктуриране в банкирането с физически лица

Report
Публикувано
26 September 2022
pdf
Formats and languages
Executive summary
Свали

Основни констатации

 • В повечето сектори на услугите се наблюдава ръст на работните места през последното десетилетие, но заетостта в банкирането с физически лица е намаляла — първо поради финансовата криза, след това поради цифровизацията и неотдавнашното преминаване към онлайн банкиране за физически лица. Успоредно с това физическата инфраструктура на банкирането с физически лица е намаляла, като на 100 000 жители в ЕС се падат само около 20 банкови клона в сравнение с около 30 през 2004 г.
Read more
 • В повечето сектори на услугите се наблюдава ръст на работните места през последното десетилетие, но заетостта в банкирането с физически лица е намаляла — първо поради финансовата криза, след това поради цифровизацията и неотдавнашното преминаване към онлайн банкиране за физически лица. Успоредно с това физическата инфраструктура на банкирането с физически лица е намаляла, като на 100 000 жители в ЕС се падат само около 20 банкови клона в сравнение с около 30 през 2004 г.
 • Преструктурирането в банкирането с физически лица често е мащабно, продължително и сложно в по-голяма степен, отколкото в други сектори; осъществява се чрез добре установени институционални рамки на социален диалог, като се ползва с високи нива на представителство и колективна организация. То е важен пример за съществената роля на социалния диалог за смекчаване на отрицателните последици от преструктурирането.
 • Делът на специализираните професионалисти в банкирането с физически лица се увеличава бързо в сравнение с други сектори, като понастоящем две трети от работещите в тази сфера в ЕС са с висше образование. За да се отговори на това ново търсене на висококвалифицирани работници (например експерти юристи, специалисти по данни и експерти по мрежова сигурност) и да се повиши пригодността за заетост на лицата, заемащи по-традиционни банкови длъжности, за сектора ще бъде от решаващо значение да се разработят целенасочени политики за повишаване на уменията.
 • Цифровизацията промени много от традиционните начини на работа в банкирането с физически лица, което доведе до увеличаване на броя на работните позиции, свързани с компютри, и до намаляване на броя на позициите, свързани с клиенти. Големият дял на длъжностите с „дистанционна работа“ доведе и най-рязкото нарастване в този сектор на работата от вкъщи по време на пандемията, като през 2021 г. почти всеки втори работещ във финансовия сектор в ЕС е работил дистанционно или „обичайно“, или „понякога“.
 • Банкирането с физически лица е високоплатен сектор, но в него се отчита и най-голямата разлика между заплащането на жените и мъжете. Макар че това отчасти отразява специализирания характер на работните позиции в сектора, където мъжете са свръхпредставени в по-високоплатените професии, свързани с ИТ, и на надзорни и управленски длъжности, одитите на заплащането на жените и мъжете, предвидени в предложената директива на ЕС за прозрачност на заплащането, ще имат важна роля за идентифицирането на други фактори, които обуславят високата разлика в заплащането между жените и мъжете в сектора.
Read less

Обзор

Секторът на банкирането с физически лица е благодатна почва за проучване на въздействието на цифровизацията върху труда и заетостта. Финансовите услуги се предоставят все повече онлайн, без посредничеството на институции, работещи с клиенти. Много от банките в сектора са подложени на серийно пресRead more

Секторът на банкирането с физически лица е благодатна почва за проучване на въздействието на цифровизацията върху труда и заетостта. Финансовите услуги се предоставят все повече онлайн, без посредничеството на институции, работещи с клиенти. Много от банките в сектора са подложени на серийно преструктуриране след световната финансова криза и това е един от малкото сектори на услугите със стагнираща или намаляваща заетост. В допълнение към технологичните промени в начина на предоставяне на услуги секторът реагира и на други предизвикателства, включително повишена регулаторна тежест и тежест, свързана със спазването на изискванията, конкуренция от страна на финансово-технологичните дружества, както и ниски лихвени проценти и намалена рентабилност. Казусите в настоящия доклад описват примери за скорошно преструктуриране в сектора, какво е мотивирало преструктурирането, как е било управлявано и как е повлияло на заетостта, организацията на работата и други резултати за бизнеса и служителите.

Read less

Formats and languages

 • Доклад

  Брой страници: 
  78
  Референтен №: 
  EF22014
  ISBN: 
  978-92-897-2280-3
  Каталожен номер: 
  TJ-04-22-009-EN-N
  DOI: 
  10.2806/146383
  Catalogue info

  Преминаване към цифрови технологии: Тенденции за преструктуриране в банкирането с физически лица

  Форми

  Цитиране на публикацията: 

  Eurofound (2022), Going digital: Restructuring trends in retail banking, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Референтен №: 
  EF22014EN1
  Catalogue info

  Going digital: Restructuring trends in retail banking

  Автор(и): 
  Eurofound

  На разположение за изтегляне на 1 език

  Свали
 • Tables and graphs

  The report contains the following lists of tables and figures.

  List of tables

  • Table 1: Top 6 retail banking occupations in 2011 and 2021, EU27
  • Table 2: Characteristics of job loss cases in the financial sector and in all other sectors, 2008–2021
  • Table 3: Largest recent restructuring cases in the financial sector at national level, 2020–2021
  • Table 4: Companies involved in continuous or serial restructuring, 2019–2021
  • Table 5: Summary of the main drivers of the restructuring processes in the banking cases analysed
  • Table 6: Restructuring processes at CaixaBank in 2015–2021
  • Table 7: Time frames of the restructuring processes
  • Table 8: Implementation phases of the CaixaBank collective dismissal plan in 2021
  • Table 9: Support measures for employees affected
  • Table 10: Quota 100 economic incentive applied to Banco BPM

  List of figures

  • Figure 1: Number of bank branches per 100,000 inhabitants, 2004 and 2020
  • Figure 2: Employment change in service sectors, 2008–2021, EU27 (percentage points)
  • Figure 3: Financial and insurance services as a proportion of total employment, 2008 and 2021, EU27 (%)
  • Figure 4: Number of employees in financial and insurance services by broad occupational group, 2008 and 2021, EU27 (millions)
  • Figure 5: Unadjusted gender pay gap by country, 2020 (percentage points)
  • Figure 6: Proportion of young employees (15–39 years) in the total workforce by sector, 2008–2021, EU27 (%)
  • Figure 7: Relative prevalence of young employees by country, 2021, EU27 (percentage points)
  • Figure 8: Proportion of part-time employees by sector, 2008–2021, EU27 (%)
  • Figure 9: Average number of actual weekly working hours in the main job, 2008 and 2020, EU27
  • Figure 10: Change in total volume of hours worked compared with 2008, EU27 (percentage points)
  • Figure 11: Teleworking incidence by sector, 2008–2021, EU27 (%)
  • Figure 12: Teleworking incidence in retail banking before and during the pandemic, 2019 and 2020, EU27 (%)
  • Figure 13: Teleworking incidence by gender, 2008–2021, EU27 (%)
  • Figure 14: Employee location by broad occupational group, 2021, EU27 (%)
  • Figure 15: Number of restructuring announcements involving job losses and job gains per year, 2008–2021, EU27 (%)
  • Figure 16: Number of national or subnational cases involving job losses in the financial sector by restructuring type, 2008–2021, EU27
  • Figure 17: Offshoring cases, 2008–2021
  • Figure 18: Proportions of payment instruments used at the point of sale and in person-to-person payments (left figure) and used online (right figure), euro zone, 2019 (%)
  • Figure 19: Use of payment methods during the pandemic, euro zone, 2020 (%)
 • Case studies

   

  Country Restructuring case studies database PDF
  Denmark Danske Bank Danske Bank 
  Italy Banco BPM Banco BPM
  Netherlands ING Group ING Group
  Poland Bank Pekao S.A. Bank Pekao S.A.
  Portugal Novo Banco Group Novo Banco Group
  Spain CaixaBank CaixaBank

   

Изследванията, проведени преди оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 31 януари 2020 г. и публикувани впоследствие, могат да включват данни, свързани с 28-те държави — членки на ЕС. След тази дата те трябва да обхващат само 27-те държави — членки на ЕС (ЕС-28 без Обединеното кралство), освен ако не е посочено друго.

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor (ERM) has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This publication series include the ERM reports, as well as blogs, articles and working papers on restructuring-related events in the EU27 and Norway.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар