COVID-19

Живот, работа и COVID-19 в Европейския съюз и 10 съседни на ЕС държави

Report
Публикувано
7 December 2022
pdf
Форми

Основни констатации

  • Масово усещане за социално изключване се съобщава от анкетирани млади хора в държавите от ЕС (28 %) и в съседните на ЕС държави (41 %), като много от тях изразяват опасения относно своето финансово и професионално положение. Това отразява трайните последици от пандемията, като създава мрачна картина в цяла Европа и изтъква необходимостта от допълнително политическо внимание, особено по отношение на младите хора.
Read more
  • Масово усещане за социално изключване се съобщава от анкетирани млади хора в държавите от ЕС (28 %) и в съседните на ЕС държави (41 %), като много от тях изразяват опасения относно своето финансово и професионално положение. Това отразява трайните последици от пандемията, като създава мрачна картина в цяла Европа и изтъква необходимостта от допълнително политическо внимание, особено по отношение на младите хора.
  • Здравето и психичното благосъстояние са основен проблем във всички държави, като много анкетирани съобщават за висок риск от депресия. Особено тревожни са резултатите, показващи, че 75 % от хората на възраст между 18 и 44 години в съседните на ЕС държави са изложени на риск от депресия. Конкретните мерки на политиката за защита на семействата от бездомност, подобряване на условията в детските заведения и осигуряване на достъп до качествени здравни услуги, включително психични грижи, ще бъдат от решаващо значение за постигането на напредък в тези области.
  • Масово беше отчетено незадоволително равновесие между професионалния и личния живот. Констатациите показват огромно различие между държавите по отношение на работното време и умората от работата, като жените, особено в съседните на ЕС държави, по-често съобщават за умора поради това, че извършват по-голямата част от неплатената домакинска работа в свободното си време. Това изтъква необходимостта от съобразени с равенството между половете активни мерки на пазара на труда, насочени по-специално към жените, както и от ефективни публични политики в сектора на здравеопазването и полагането на грижи.
  • В съседните на ЕС държави 70 % от анкетираните съобщават за липса на достатъчен достъп до програми за образование и обучение. Системите за образование и обучение предлагат огромен потенциал чрез повишаване на квалификацията и преквалификация на търсещите работа и на лицата с по-ниски умения, по-специално чрез публичните служби по заетостта. Европейската година на уменията (2023 г.) ще предостави важни възможности за насърчаване на ефективни и приобщаващи инвестиции в обучение в цяла Европа.
  • Предизвикателства, свързани с издръжката на живота, бяха отчетени във всички държави от ЕС-27 и съседните на ЕС държави, като в ЕС се наблюдава увеличение в сравнение с предишни констатации от 2021 г. и 2020 г. Големият брой хора, които изпитват трудности да осигурят издръжката си, е особено впечатляващ — 48 % в ЕС-27 и до 81 % в съседните на ЕС държави, където опасността от изпадането в бедност е най-голямо. Приоритетните действия в рамките на Европейския стълб на социалните права, които спомагат за създаването на възможности за качествена заетост и справедливи системи за социална закрила, ще бъдат от решаващо значение за подобряване на устойчивостта в бъдеще.
Read less

Обзор

Проучването „Живот, работа и COVID-19“, което Eurofound стартира за първи път в началото на 2020 г., има за цел да проследи широкообхватното въздействие на пандемията върху работата и живота на гражданите на ЕС. Петият кръг на проучването на Eurofound, проведено през пролетта на 2022 г., също хвъRead more

Проучването „Живот, работа и COVID-19“, което Eurofound стартира за първи път в началото на 2020 г., има за цел да проследи широкообхватното въздействие на пандемията върху работата и живота на гражданите на ЕС. Петият кръг на проучването на Eurofound, проведено през пролетта на 2022 г., също хвърля светлина върху нова несигурна реалност, причинена от войната в Украйна, рекордно високата инфлация и рязкото покачване на разходите за живот. Европейската фондация за обучение (ETF) проведе пилотно проучване с по-кратка версия на въпросника в 10 съседни на Европейския съюз (ЕС) държави. В този съвместен информационен документ на Eurofound-ETF са представени подбрани резултати от проучването, обхващащо както ЕС-27, така и 10-те избрани съседни на ЕС държави.
Резултатите показват поне едно ясно сходство сред анкетираните от всички държави: сериозни опасения относно нарастващите разходи за живот. В същото време се виждат големи различия в условията на живот и труд на анкетираните в двете групи държави, но също така и големи различия в рамките на самия ЕС и между избраните съседни на ЕС държави.

Read less

Форми

Note on gender: In the analysis of the Living, working and COVID-19 e-survey data, respondents are categorised according to gender on the basis of the following question: ‘Would you describe yourself as … a man; a woman; or would you describe yourself in another way?’ The number of respondents who described themselves ‘in another way’ was not sufficient to allow for separate analysis. The terms ‘male’ and ‘female’ are used adjectivally to describe characteristics and experiences relating to men and women, respectively.

Part of the series

  • COVID-19

    Eurofound’s work on COVID-19 examines the far-reaching socioeconomic implications of the pandemic across Europe as they continue to impact living and working conditions. A key element of the research is the e-survey, launched in April 2020, with five rounds completed at different stages during 2020, 2021 and 2022. This is complemented by the inclusion of research into the ongoing effects of the pandemic in much of Eurofound’s other areas of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар