Industrial relations

Дистанционната работа в ЕС: Регулаторни рамки и скорошни актуализации

Report
Публикувано
1 September 2022
pdf
Formats and languages
Executive summary
Свали

Основни констатации

  • Работата от разстояние вече е част от трудовия живот. Наблюдението на развитието в държавите членки трябва да остане приоритет за създателите на политики, особено по въпроси като различните видове договорености за дистанционна работа, организацията на работното време, правото на откъсване от работната среда, правото да се иска работа от разстояние, връзката между дистанционната работа и равенството между половете, равновесието между професионалния и личния живот и психосоциалните рискове. За да бъдат защитени в еднаква степен работещите от разстояние в целия ЕС, ще бъдат необходими и общи стандарти.
Read more
  • Работата от разстояние вече е част от трудовия живот. Наблюдението на развитието в държавите членки трябва да остане приоритет за създателите на политики, особено по въпроси като различните видове договорености за дистанционна работа, организацията на работното време, правото на откъсване от работната среда, правото да се иска работа от разстояние, връзката между дистанционната работа и равенството между половете, равновесието между професионалния и личния живот и психосоциалните рискове. За да бъдат защитени в еднаква степен работещите от разстояние в целия ЕС, ще бъдат необходими и общи стандарти.
  • Не съществува универсален подход към регулирането на дистанционната работа, тъй като дистанционната работа изисква различни комбинации от регулиране, политики и култура на работа. Социалният диалог може да играе решаваща роля в прилагането на разпоредбите относно дистанционната работа с цел защита на работниците и създаване на положителни резултати както за работодателите, така и за работниците.
  • Десет държави приеха ново законодателство относно дистанционната работа от началото на пандемията, като подчертаха значението на по-нататъшното изграждане на капацитет за социален диалог. В държавите членки с относително слаба култура на социален диалог централното регулиране на ниво дружества и защитата на служителите, работещи от разстояние, се осъществяват особено трудно.
  • По време на пандемията бяха въведени значителен брой колективни споразумения относно дистанционната работа на фирмено и секторно равнище, особено в сектори със съществуващи договорености, като например в областта на финансовите услуги, производството и информацията и комуникациите. Бяха разработени нови споразумения в секторите на обществените услуги и администрацията, образованието и здравеопазването и социалната дейност, което е знак, че работата от разстояние бързо се превръща в утвърден начин на организация на труда в целия ЕС.
  • Броят на държавите, които са включили правото на дистанционна работа в националното законодателство, се е удвоил от началото на пандемията. В няколко държави служителите, чиято работа може да се извършва дистанционно, вече имат право да искат работа от разстояние, включително във Франция, Литва, Португалия и Нидерландия, като подобно законодателство се разработва в Германия и Ирландия.
Read less

Обзор

Настоящият доклад има за цел да очертае и анализира законодателството и колективното договаряне относно дистанционната работа в 27-те държави членки и Норвегия. В него се подчертават основните различия и сходства между държавите по отношение на законодателството в областта на дистанционната работRead more

Настоящият доклад има за цел да очертае и анализира законодателството и колективното договаряне относно дистанционната работа в 27-те държави членки и Норвегия. В него се подчертават основните различия и сходства между държавите по отношение на законодателството в областта на дистанционната работа и неотдавнашните промени в тези разпоредби. Разгледано е също така настоящото положение по отношение на колективното договаряне за дистанционна работа. Анализът подчертава много от недостатъците и предизвикателствата, свързани с дистанционната работа, като се съсредоточава върху разпоредбите, свързани с достъпа до дистанционна работа, гъвкавото работно време, непрекъснатата наличност/свързаност, изолацията, превенцията на професионалните и здравните рискове и разходите, направени от служителя при работа от разстояние. Тъй като COVID-19 ускори регулирането на дистанционната работа както в законодателството, така и чрез колективно договаряне, докладът хвърля светлина върху начина, по който бъдещето на дистанционната работа би могло да се регулира на национално равнище и на равнище ЕС с цел подобряване на условията на труд и благосъстоянието на работещите.

Read less

Formats and languages

Изследванията, проведени преди оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 31 януари 2020 г. и публикувани впоследствие, могат да включват данни, свързани с 28-те държави — членки на ЕС. След тази дата те трябва да обхващат само 27-те държави — членки на ЕС (ЕС-28 без Обединеното кралство), освен ако не е посочено друго.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар