Проучване на европейските дружества за 2019 г.

За да постигне устойчив, приобщаващ и интелигентен растеж, Европа се нуждае от конкурентоспособни предприятия, в които на работниците се предлагат достойни работни места. За да реализират пълния си потенциал, предприятията се нуждаят от мотивирани работници с подходящи за длъжността умения и с желание да използват тези умения по най-добрия възможен начин. За да имат устойчиво, продуктивно и удовлетворяващо професионално развитие, работниците се нуждаят от стимулираща работна среда, в която се признава приносът им и се подпомага развитието им.

Относно проучването

Eurofound и Cedefop обединиха усилията си, за да проведат четвъртото проучване на европейските дружества („ECS“) през 2019 г. В ECS 2019 се събират данни от над 20 000 предприятия относно практиките на работното място по отношение на организацията на труда, управлението на човешките ресурси, използването на уменията, стратегиите във връзка с уменията, цифровизацията, прякото участие на служителите и социалния диалог. Това позволява да се идентифицират онези практики на работното място, които са особено ефективни за постигане на взаимноизгодни резултати: ситуации, в които работниците са подпомагани и насърчавани да използват пълноценно уменията си, да обменят знания и опит с колегите и ръководството и да идентифицират възможности за лично развитие и подобряване на работния процес като цяло, което позволява на предприятията да се развиват успешно.

ECS 2019 е първото широкомащабно изследване на транснационално равнище, в което се използва подходът „push-to-web“. Работата на място се извършва от Ipsos. Осъществява се контакт по телефона с предприятия от всички държави — членки на ЕС, за да се идентифицира респондент от ръководството и представител на служителите, когато това е възможно. След това респондентите се приканват да попълнят онлайн въпросника на проучването. Чрез този подход се намалява тежестта върху респондентите и се очаква да се подобри качеството на отговорите. Като се управлява изцяло онлайн, проучването е добър и наистина ориентиран към бъдещето продукт.

Констатации

Обзорният доклад за ECS 2019 ще бъде публикуван през есента на 2020 г. В него ще се опишат моделите на практиките на работното място и те ще се свържат с управленските стратегии и резултатите за предприятията и служителите им.

Допълнителна информация

За допълнителна информация относно ECS се свържете с Gijs van Houten.

Вж. също: Cedefop | Европейски център за развитие на професионалното обучение

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар