Европейски условия на труд Изследване 2020 г.

Какъв е Вашият трудов живот и как се сравнява с този на другите европейци?

Eurofound е агенция на ЕС, фокусирана върху това как живеят и работят хората в Европа и как това се променя с времето. На всеки пет години тя провежда проучване, за да разгледа условията на труд и качеството на заетостта на хората. Всяко изследване дава актуален обзор на света на работата и показва колко и по какъв начин са се променили нещата.

Изследването за европейските условия на труд (EWCS) предоставя ценна информация, която да помогне на лицата, създаващи политики, да вземат решения относно начина, по който хората работят, на работното място, на национално и европейско ниво - решения, които могат да бъдат от полза за Вас и други хора в работата. То събира информация за Вашите условия на труд, включително работното време, излагането на рискове, начина на организиране на работата, баланса между работата и личния живот, достъпа до обучение, наградите и общата удовлетвореност от работата. 

EWCS се провежда във всички страни от Европейския съюз, както и в седем страни кандидатки, в Норвегия и Швейцария. Във всяка държава ще бъдат интервюирани между 1000 и 3300 работници – общо повече от 45 000 души. Интервюта ще се провеждат лично у дома. Жизненоважно е колкото се може повече хора да отговорят на изследването, за да може резултатите да са надеждни. Хората, с които ще бъде осъществен контакт, се избират на случаен принцип.

Резултатите от EWCS ще се използват за:

  • проследяване на напредъка и предизвикателствата в качеството на работата 
  • анализиране на изпълнението на политиката по заетостта от гледна точка на качеството на работата
  • идентифициране на изложените на риск групи и проблемите, пораждащи загриженост, както и на напредъка
  • допринасяне за нови политики за работещите хора

Първите резултати от изследването ще бъдат публикувани през 2021 г. Цялата събрана информация ще бъде анонимизирана, така че в резултатите няма да може да бъдe идентифициран никой. Това е в съответствие с националното право и правото на Европейския съюз. Съобщение за поверителност може да бъде видяно на http://www.ipsos.uk/EWCS7

За повече информация се свържете със Sophia MacGoris, служител по изследванията, на smg@eurofound.europa.eu

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар