Европейско телефонно проучване на условията на труд, 2021 г.

През 2021 г. Eurofound проведе нов кръг от дейности на терен за Европейското проучване на условията на труд (EWCS). За първи път връзката с респондентите се осъществяваше чрез компютърно подпомогнато анкетиране по телефон (CATI).

Относно проучването

Проучването бе разширено, за да обхване над 70 000 работници в 36 европейски държави. Включени са държавите — членки на ЕС, Обединеното кралство, Норвегия, Швейцария, Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия. Промяната на начина на провеждане на проучването чрез CATI следва линията на други подобни проучвания в контекста на пандемията от COVID-19.

Извънредното издание на Европейското телефонно проучване на условията на труд (EWCТS) за 2021 г. даде възможност на Eurofound да предостави съпоставима и представителна информация за качеството на работните места в момент, когато трудовият живот претърпя значителни промени и способността на работещите да участват във възстановяването е от решаващо значение. Въпреки това, поради промяната в начина на анкетиране, няма да бъде възможно сравнение с предишни издания на проучването, а вариантите за анализ на времевите тенденции ще бъдат ограничени.

Методология

Партньорите в проучването на Eurofound Ipsos и националните ѝ партньори, проведоха анкетиране по телефон на националните езици на всяка държава: проучването обхвана 54 езикови версии, включително адаптиране във връзка с различията на вариантите на националните езици. В проучването са спазени етичните стандарти в сектора и изискванията на ОРЗД . Респондентите бяха избрани чрез използване на случайно директно избиране на мобилни (клетъчни) телефонни номера. Размерът на извадките за всяка държава варира от 1 000 до 4 200 анкети, което дава възможност за висококачествени оценки на европейско равнище, които са от полза за анализа на тематичните модули и извършването на задълбочени вторични анализи, като същевременно се дава възможност за отчитане и анализ на качеството на работните места на национално равнище.

Предоставен е достъп до въпросника (на всички езици) и микроданните , както и до редица публикации , включително обзорния доклад.

Контекст

Поради пандемията от COVID-19 Eurofound трябваше да прекрати анкетирането чрез физически срещи за изданието на EWCS за 2020 г. само седем седмици след началото. Въпросникът е достъпен, но няма да бъде публикувана допълнителна документация за това проучване.

Допълнителна информация

За повече информация относно проучването EWCTS се свържете със Sophia MacGoris (тел.: +353 1 204 3100, ел. поща: smg@eurofound.europa.eu).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар