Европейско проучване на условията на труд 2024

Eurofound ще постави началото на следващото издание на своето Европейско проучване на условията на труд (EWCS) през 2024 г., чиято цел е да бъдат анкетирани около 54 000 работещи във всички държави — членки на ЕС, и в редица други европейски държави. Планира се работата на терен да започне през февруари 2024 г., като първите резултати и данни ще бъдат на разположение през 2025 г. EWCS предоставя цялостна картина за всекидневието на мъжете и жените на работното място. За да бъде пригоден за бъдещето този уникален инструмент за европейски сравнителен анализ на условията на труд и за да се гарантира, че анализът на тенденциите ще може да продължи да се извършва, традиционният начин на присъствено анкетиране ще бъде допълнен за първи път от онлайн анкети.

Цели на проучването

Изданието на проучването за 2024 г. ще предостави данни, за да може да се продължи с:

  • оценка и количествено определяне на условията на труд както на наетите, така и на самостоятелно заетите лица в държавите — членки на ЕС, и извън тях на хармонизирана основа
  • анализ на взаимовръзките между различни аспекти на условията на труд
  • идентифициране на трудови ситуации, които пораждат безпокойство, и/или на рискови групи, както и наблюдение на областите на подобрение
  • наблюдение на тенденциите чрез предоставяне на хомогенни показатели по тези въпроси
  • участието в развитието на европейската политика конкретно в области, свързани с качеството на труда и заетостта

Основни характеристики

Като най-новото издание на най-дълго провежданото проучване на Eurofound, EWCS 2024 има за цел да осигури непрекъснатост на анализа на анкетите, точни и навременни констатации и висококачествени резултати, както и приспособимост на методите за събиране на данните спрямо бъдещото развитие.

Текуща работа

В ход е подготовката за EWCS 2024. Основният акцент е върху продължаване на анализа на тенденциите с цел осигуряване на съпоставимост във времето по отношение на качеството на работните места и ключовите показатели за качеството на трудовия живот, включително интегрирането на принципа на равенство между половете. Ще бъдат разработени нови въпроси, които да обхванат ключови моменти от политическия и научноизследователския дневен ред по отношение на бъдещето на труда, включително въздействието на COVID-19, цифровизацията и декарбонизацията на работното място.

Беше възложено изследване относно начините на осъществяване на прехода от направляваните от анкетиращия национални анкетирания към онлайн режим, с конкретен акцент върху EWCS, и друго изследване относно познавателни предварителни тестове посредством междукултурни анкети и сондажи в интернет.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар