Европейско и международно сътрудничество

Методологията и въпросниците, използвани в общоевропейските проучвания на Eurofound, са свободно достъпни за използване от други изследователи при определени условия на авторското право и много от тях изразяват интерес да използват нашите материали или да си сътрудничат с Eurofound.

Сътрудничество на европейско равнище

В последните издания на Европейското проучване на условията на труд (EWCS) националните правителства в Белгия, Франция, Словения и Испания финансираха увеличение на размера на извадката за своя сметка, за да извършат по-задълбочен анализ. Норвегия и Швейцария участват в EWCS от няколко години.

По подобен начин Националният институт за анализ на обществената политика (INAPP) на Италия финансира увеличение на размера на извадката за Италия за целите на европейското проучване на качеството на живот (EQLS) през 2016 г.

Съгласно меморандума за разбирателство с Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) Eurofound предостави на EU-OSHA полезна информация за разработването на методология за проучване и оформление на анкетите. EU-OSHA приложи методологията от Европейското проучване на предприятията (ECS) на Eurofound за своето Европейско проучване на предприятията относно новите и нововъзникващите рискове от 2009 г. (ESENER). Екипите, работещи по проучванията ECS и ESENER поддържат редовни контакти с цел да осигурят, че поуките, извлечени по всеки един от тези проекти, се обменят между агенциите. ECS 2019 беше проведено в партньорство с Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop). Европейският институт за равенство между половете (EIGE) използва данни от EWCS за своя индекс за равенство между половете. Eurofound също така подкрепи Агенцията за основните права (FRA) в подготовката на нейното проучване.

Европейската комисия (ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“) подкрепя включването на държавите — кандидатки за членство в ЕС, и потенциалните държави кандидатки в проучванията на Eurofound.

Международно сътрудничество

Въпросникът и методологията на EWCS са източник на вдъхновение за други проучвания в света — например американското проучване на условията на труд, проучването на условията на труд в Южна Корея и израелското обществено проучване от 2016 г. Някои държави от Централна Америка, както и Аржентина, Чили и Уругвай, използват адаптирани въпросници от EWCS при провеждането на националните си проучвания. Ограничен брой въпроси от анкетите в EWCS са включени в китайското проучване на условията на труд в градовете от 2016 г.

Международна организация на труда

За да се преодолее липсата на надеждни данни и информация относно условията на труд в развиващите се страни и страните в преход, Eurofound и Международната организация на труда (МОТ) обединиха усилията си за разработване на проекти за наблюдение и анализ на условията на труд в световен мащаб.

Eurofound си сътрудничи с МОТ по новаторски проект за наблюдение на условията на труд по света, в който се анализират промените в качеството на работните места и качеството на професионалния живот в Европа, Азия и Северна и Южна Америка.

Двете организации също така разработиха стандартна методология за проучване на условията на труд по света (GWCS), за да се създаде отворен инструмент на национално равнище, който да може да се адаптира по най-добрия начин към нуждите на участниците в тристранния диалог в държавата, което е съществена част от националните програми на МОТ за достоен труд.

ООН

В миналото Програмата на ООН за развитие (ПРООН) използва въпросника на Eurofound от Европейското проучване за качеството на живот (EQLS) за провеждане на проучвания на качеството на живот в Хърватия и Северна Македония.

Международни насоки и наблюдение на политиката

Eurofound също така участва в разработването на международни статистически насоки за измерване на качеството на работните места и професионалния живот чрез проучвания. Сред примерите са:

EWCS се използва и за наблюдение на промените в качеството на работните места, например в Рамката за съвместна оценка на Европейската комисия, или в работата на ОИСР в областта на качеството на работните места. Евростат използва някои въпроси от EWCS за наблюдение на качеството на заетостта в Европа.

EQLS има отличителен принос в международен контекст, поради обхващането на всички държави — членки на ЕС, многостранната информация в един набор от данни, както и обхващането едновременно на работещото и на неработещото население. Данните от EQLS са част от няколко международни инициативи за мониторинг:

  • Индексът за равенство между половете на Европейския институт за равенство между половете (EIGE) използва данни от EQLS и EWCS, за да обхване областта на времето
  • Индексът за активно остаряване, подкрепен от Европейската комисия и Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН)
  • Радар за социално сближаване (2013 г. и 2014 г.) към фондация „Бертелсман“

EQLS е важен източник както в научните изследвания, така и в обществения дебат, като допринася за разработването на програмата на Комисията „Отвъд БВП“. Използва се също и при разработването на набор от показатели на Евростат за качеството на живот.