Методология на проучванията на Eurofound

Целта на изследователската дейност на Eurofound е да осигурява висококачествена информация за качеството на живот и условията на труд в Европа. За целта всяко от проучванията е насочено към различна целева група и събира конкретна информация.

В Европейското проучване на условията на труд се анкетират работещи лица с цел набавяне на данни за качеството на работа и трудовите правоотношения. Проучването на европейските дружества е насочено към ръководителите и представителите на работещите в дружествата, като целта е да се събере информация за практиките на работното място. Европейското проучване на качеството на живот анкетира европейски граждани, за да получи представа за условията на живот и субективните преценки за качеството на живот.

Независимо от тези разлики по отношение на целевото население, Eurofound се стреми да съгласува методологията на проучванията, където е възможно, за да гарантира, че извлечените от едно проучване поуки се използват в другите.

Както при всички други изследователски проекти, заинтересованите партньори и експертите на Eurofound в съответната област участват в разработването, провеждането и оценяването на всяко издание на проучванията и гарантират приложимостта им за лицата, разработващи политиките, и социалните партньори на европейско и национално ниво.

Чрез ангажирането на експертите в разработването на въпросници и чрез включването на национални експерти в процеса на превод Eurofound се старае да гарантира, че всички въпроси в проучванията отразяват точно явленията от реалния живот, за които са предназначени (валидност).

Чрез внимателен подбор на представителни извадки, избор на най-подходящия метод за обработка на въпросниците чрез съвременни технологии, набиране на опитни анкетьори и осигуряване на цялостно обучение за провеждане на анкети и кодиране, както и чрез щателна проверка на събраните данни, прецизно коригиране и подходящ анализ, Eurofound гарантира последователността на оценките в проучванията (достоверност).

Ангажиментът на Eurofound да произведе висококачествена информация е отразен в стратегията за осигуряване на качество на проучванията.

Съставяне на извадка

Независимо дали целевото население на едно проучване са европейски граждани, работещи или предприятия, не е възможно да се събере информация от всички представители на съответната група. Прави се извадка от респонденти, която да е възможно най-представителна за цялото население.

Eurofound се старае да използва извадкови рамки с най-високото възможно качество. Във всяка страна Eurofound се опитва да намери регистър, включващ най-малко 95% от целевото население. За ECS за предпочитане е такива регистри да съдържат информацията за контакт на предприятията и друга информация за дружествата. За EWCS и EQLS регистрите обикновено включват адреси на домакинствата и понякога на отделни лица. Когато за EWCS and EQLS не е налице такъв регистър, списък на възможните респонденти се създава чрез т.нар. процедура на „случайния маршрут“.

Eurofound се стреми да съставя достатъчно големи извадки, които да дават валидни резултати за отделните страни и да отразяват достатъчно добре разпределението на европейското население, така че да има възможност да се правят обобщения за Европа като цяло. За първата цел е необходимо големината на извадката на равнище отделна страна да е най-малко 1000 респонденти, с което се намалява границата на грешката до приемливо ниво. Втората цел е причината за избор на по-големи извадки в по-големите страни, както е направено в последните EWCS и EQLS.

Кодиране

Понякога е необходимо да се задават отворени въпроси, т.е. въпроси, на които не се отговаря чрез предварително зададен набор от отговори. Това може да се отнася например за икономическите сектори. Анкетьорът първо записва дадения отговор с всички подробности, а след това го отнася към подходящата категория от общоевропейската статистическа класификация на икономическите дейности (NACE).

По правило кодирането се прилага за отворени въпроси, свързани с дохода, образователното равнище на респондентите (чрез ISCED), както и района, където живеят (чрез NUTS).

Коригиране

След приключване на работата на терен базите данни се съпоставят, за да се коригират различните възможни причини за дисбаланс в извадката. Например статистически трябва да се отчете фактът, че за различните хора съществува различна вероятност да бъдат избрани за проучването. Колкото по-голяма е единицата (домакинство/дружество), в която живеят или работят хората, толкова по-малък е техният шанс да бъдат интервюирани. Също така различната готовност за участие в проучването може да доведе до недостатъчно представяне на определени групи респонденти. Разликата в големината на работната сила в различните държави не се отразява (изцяло) в големината на извадката във всяка страна и затова, с оглед да се гарантира, че по-големите страни имат по-голяма тежест в резултатите на равнище ЕС, се използва коригиране.

Европейското проучване на работната сила (LFS) често се използва като източник на данни за оценка на степента, в която данните са представителни за населението.

Методологията е адаптирана към конкретните изисквания на всяко проучване – на страниците за отделните проучвания можете да намерите допълнителна информация.