Осигуряване на качество при проучванията на Eurofound

Осигуряване на качество при проучванията

Eurofound има за цел да осигури високо качество на данните от провежданите проучванията, като спазва общоприетите стандарти за методология и процедури. Това се постига чрез прилагане на критерии за качество при разработването, провеждането и оценката на качеството на Европейската статистическа система (ESS). При провеждане на проучванията на Eurofound се прилагат следните критерии:

  • съотносимост: проучването отговаря на нуждите на настоящите и бъдещите потребители;
  • точност: получаване на данни, които са възможно най-близки до реалните стойности. На практика това се прави чрез минимализиране на възможните грешки в проучването;
  • своевременност и навременност: разпространение на данните във възможно най-близък до актуалния срок и съгласно установен график за обявяване на данните;
  • достъпност и яснота: предоставяне на лесен достъп на потребителите до резултатите и данните от проучването и предоставяне на необходимата фактологична информация за тълкуване на резултатите;
  • съгласуваност и съпоставимост: преглед на данните в съпоставка с аналогични данни, получени от други източници, и оценяване дали разликите се дължат на разлики между реалните стойности. Обезпечаване на съпоставимост на данните на цялата географска територия и във времето.

Целта е непрекъснато повишаване на качеството и рентабилността на проучванията. Критериите за качество и необходимите стъпки за спазването им са определени в спецификациите на обществената поръчка и в детайлното планиране на процедурата на проучването.  Въведени са процедури за проверка на всички аспекти на подготовка на проучването, работа на терен и обработка на данните, както и за събиране на подробна документация как се изпълняват критериите за качество.

Въздействието на проучванията върху разработването на политики и използването на данните в изследвания се наблюдава редовно. Събира се информация как проучванията удовлетворяват нуждите на потребителя. Освен това се възлагат и публикуват външни оценки на качеството на данните и процеса на проучването.