Проучване на европейските дружества (ECS) 2009 — Социален диалог

Социален диалог на работното място

  • Почти четири от всеки десет дружества (37%), обхванати от проучването, съобщават за институционална форма на представителство на служителите, която покрива повече от 60% от служителите;
  • Повече от двама на всеки три работещи лица в ЕС са обхванати от колективен договор за заплащане: общо за икономиката този дял е 69%, а само за частния сектор той възлиза на 67%.
  • Представителите на служителите в Европа като цяло са удовлетворени от наличието на висока корпоративна култура на взаимодействие между тях и ръководствата на предприятията.
  • Ръководствата на европейските предприятия като цяло са позитивни за ефекта от социалния диалог и представителството на служителите на работното място.
  • Около 80% от анкетираните представители твърдят, че служителите подкрепят работата им.

Забележка: видеоматериалът е само на английски език.