Проучване на европейските дружества (ECS) 2009 — методология

ECS 2009 е второто широкомащабно проучване на предприятия, проведено от Eurofound, след Европейското проучване на работното време и баланса между професионалния и личния живот (ESWT), проведено в 21 държави-членки на ЕС през 2004—2005 г.

Цели

Целите на проучването са:

  • изготвяне на карта, оценка и количествено представяне на хармонизирана основа на информация за политиките и практиките на дружествата в Европа,
  • анализ на взаимоотношенията между практиките на дружествата и тяхното въздействие, както и анализ на практиките от гледна точка на структурите на равнище дружество, с фокус по-конкретно върху социалния диалог;
  • наблюдение на тенденциите;
  • принос за Лисабонската стратегия с информация по въпросите на политиките и практиките на дружествата във връзка с тяхното въздействие върху качеството на работните места, както и за развитието на социалния диалог в дружествата. Проучването трябва да даде възможност да се разработят хомогенни показатели на тези проблеми за европейската публика.

Структура и методология

Проучването ECS 2009 обхваща 30 страни: 27-те държави-членки, както и Хърватия, Турция и Бившата югославска република Македония (БЮРМ). Проведено е от TNS Infratest Sozialforschung от Мюнхен (Германия) в сътрудничество с група експерти и национални институти за работа на терен.

Проучването се основава на телефонни анкети, проведени с помощта на компютър (CATI). Анкетираните дружества са избрани на случаен признак измежду дружествата с 10 и повече служители във всяка страна.

Във всяко дружество е анкетиран един представител на ръководството и по възможност представител на служителите. Средната продължителност на анкетите е 20 минути за представителите на ръководството и 15 минути за представителите на служителите. Предоставен е достъп до въпросниците.

Проучването не включва секторите земеделие и рибарство, частни жилища и екстериториални организации. Извадката обхваща също публичната администрация.

В края на 2009 г. е проведена ограничена дейност в рамките на проучването с цел събиране на допълнителна информация за финансовото изпълнение на дружествата от частния сектор. Тя обхваща предприятия в пет страни: Финландия, Германия, Полша, Испания и Обединеното кралство, които представляват различни „режими на социално подпомагане“.

Осигуряване на качество

От много години Eurofound е изградила значителен експертен потенциал за провеждане на проучвания и е разработила най-добри практики за осигуряване на качество. Рамката за осигуряване на качеството за ECS 2009 има четири главни стълба:

  • Планиране: системно планиране и изготвяне на карта на целия изследователски процес;
  • Консултиране: консултации в процеса на разработване на въпросника, основните концепции в проучването и методическата стратегия с експерти, заинтересовани страни и потребители на проучването;
  • Прозрачност: целият изследователски процес ще бъде прозрачен както във вътрешен, така и във външен план;
  • Документиране: документиране на всяка отделна стъпка, решение или изменение в хода на проекта, с което се гарантира, че всяка стъпка може лесно да бъде проследена.

За да се гарантира качеството на проучването и в съответствие с практиката на Eurofound, е преценено, че е важно да се ангажират от самото начало експерти и потребители на проучването, например заинтересованите партньори на Eurofound, представени от членове на управителния съвет в тристранния консултативен комитет за ECS 2009.

В доклада Оценка на качеството на Второто проучване на европейските дружества се прави оценка на качеството на проучването на всичките му етапи - от модела за съставяне на извадка до окончателното разпространение на данните.

За допълнителна информация можете да се свържете с Camilla Galli da Bino на телефон: 00 353 1 2043125, електронна поща: gdb@eurofound.europa.eu