Проучване на европейските дружества (ECS) 2009

Гъвкавост на работното време

  • Повече от половината (56%) от дружествата в Европа предоставят възможност за някаква форма на плаващо работното време;
  • Около две трети от обхванатите от проучването предприятия предлагат на служителите заетост на непълно работно време ;
  • В 12-месечния период преди проучването малко над две трети (68%) от предприятията се справят с върховото натоварване чрез извънреден труд на служителите. Извънредният труд е сравнително равномерно разпределен в различните сектори на икономическата дейност.
  • Работата в нестандартно време остава на стабилно равнище, като се използва от доста по-малко предприятия в сравнение с други форми на гъвкавост на работното време. В около 44% от предприятията в ЕС има служители, на които редовно се налага да работят в нестандартно време, най-често в съботните дни (40%).

Забележка: видеоматериалът е само на английски език.