ECS 2013 - Въпросник

Високото качество на въпросника е ключов елемент за успешното проучване. Eurofound инвестира значителни суми в разработването на въпросници. Въпросникът за 3-то Проучване на европейските дружества беше разработен в детайли в самата агенция.

Той е изграден на основата на два документа, които подготвят идейната рамка на въпросника. Първият документ проучва работната организация и участието на служителите, а вторият разглежда социалния диалог на работното място като движеща сила за директно участие.

Освен това въпросникът е разработен в тясно сътрудничество с група за разработване на въпросници, състоща се от експерти от различни държави на Европейския съюз по темата, занимаващи се с проучвания в техните страни, или които са част от Европейски изследователски проект, например MEADOW, както и с представители на международни организации и на тристранния управителен орган на Eurofound.

Процесът включва предварителен превод от английски на немски и френски език, за да се помогне за финализирането на въпросника източник, както и предварителен тест в три държави.

Друг важен елемент за гарантиране на успеха на общоевропейското проучване е качеството и съпоставимостта на езиковите версии, използвани във всяка държава. Обширната процедура по превод, прилагана от Eurofound и нейния изпълнител, отразява важността на високото качество на преводите.

Въпросниците на английски език за Интервютата с управителите и за Интервютата с представителите на служителите могат да бъдат сваляни.